12 mln zł dla UEK w ramach programu Regionalna Inicjatywa Dokonałości

Z wielką przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt pt. „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” został wybrany do uzyskania wsparcia w ramach ministerialnego programu Regionalnych Inicjatyw Doskonałości, stworzonego dla wyróżniających się w regionie uczelni. Dzięki wsparciu w wysokości 11 897 131, 40 zł nasza Uczelnia będzie realizować działania służące jej intensywnemu rozwojowi.

Za koordynację prac nad wnioskiem odpowiadał prof. dr hab. Stanisław Mazur, Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej, a na kierownika projektu MNiSW zaaprobowało prof. dra hab. Jerzego Hausnera. Ze względu na ogólnouczelniany charakter projektu został on opracowany w szerokim zespole przy zaangażowaniu wszystkich wydziałów oraz kluczowych jednostek administracyjnych tj. m.in. Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej oraz Działu Nauki.

Głównym celem projektu jest rozwój potencjału badawczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie badań zaawansowanych nad czwartą rewolucją przemysłową oraz wykształcenie zdolności efektywnego zarządzania tym potencjałem. W efekcie wyłoniono 9 głównych obszarów problemowych, w ramach których zostaną powołani liderzy naukowi:

  1. Złożoność zarządzania organizacjami w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej,
  2. Cyfryzacja procesów produkcji i zarządzania,
  3. Przemiany na rynkach finansowych i w kluczowych instytucjach rynkowych,
  4. Zarządzanie produktem,
  5. Nowe relacje przemysłowe,
  6. Zasoby rozwojowe nowej gospodarki,
  7. Polityka regulacyjna,
  8. Mechanizmy zarządzania działaniami zbiorowymi,
  9. Modele wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług publicznych.

Projekt ten pozwoli na sfinansowanie szeregu działań istotnych z punktu widzenia prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników poprzez takie rozwiązania jak utworzenie funduszu grantowego, wsparcie autorów publikacji naukowych, organizowanie konferencji naukowych czy uruchomienie portalu wiedzy.

Zgodnie z planowanym harmonogramem, realizacja projektu rozpocznie się na początku 2019 r. i potrwa do końca 2022 r. Za jego obsługę administracyjną będzie odpowiadać Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK we współpracy z jednostkami administracyjnymi w pionie Prorektora ds. Nauki.