Zakres badawczy Katedry Prawa Publicznego
– prawo administracyjne
– prawo samorządu terytorialnego
– postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
– prawo gospodarcze
– publiczne prawo gospodarcze
– prawo konkurencji
– prawo własności intelektualnej
– ochrona dóbr osobistych
– prawo zamówień publicznych