Kontrast
 • English

 • dr inż. Artur Hołuj

  telefon:
  (+48) 12 293 53 17
  konsultacje:
  miejsce:
  Pawilon F, pok. 405
  dokumenty:

  Urodzony w Krakowie w 1978 r. W 2001 r. ukończył studia na Kierunku Gospodarka Przestrzenna w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalność naukowa (inż.): Techniki i technologie inżynierskie w gospodarce przestrzennej. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2009 r. w dziedzinie ekonomii.

  Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej. Interesuje się ekonomicznymi i środowiskowymi aspektami planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Szczególny nacisk badawczy kładzie na ekonomiczne i przyrodnicze efekty zewnętrzne planowania przestrzennego oraz procesy generujące urban sprawl. Interesuje się polityką władz samorządowych w zakresie ładu przestrzennego i zagospodarowania przestrzeni w kontekście zjawisk (ich skutków) urban sprawl i spillover. Ponadto przedmiotem jego dyskusji naukowej jest polityka lokalna i regionalna, analizy przestrzenne oraz rozwoju lokalny i regionalny w kontekście generowanych efektów zewnętrznych.

  Jest on autorem lub współautorem kilkudziesięciu prac naukowych, Jest także współredaktorem dwóch książek.

  Brał czynny udział w ponad dwudziestu projektach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
  Od wielu współpracuje z wydawnictwami jako recenzent czasopism naukowych (ponad 80 recenzji wydawniczych), w tym: Journal of Settlements and Spatial Planning Babes-Bolyai University, Faculty of Geography; Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, Studia Regionalia; Mazowsze Studia Regionalne. Jest także recenzentem kilku monografii.

  Współpracuje z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie w zakresie ekonomicznych kosztów bezładu przestrzennego w Polsce (Studia nad chaosem przestrzennym opracowane przez Zespół 25 osób reprezentujących 10 uczelni i instytucji, Polską Akademię Nauk, Główny Urząd Statystyczny oraz planowania przestrzennego i urbanistycznego).

  Obecnie jest członkiem Zespołu ds Obszarów Miejskich i Metropolitalnych funkcjonującego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

  Ponadto współpracował naukowo z różnymi instytucjami publicznymi; w tym z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju; Instytutem Rozwoju Miast; Urzędem Marszałkowskim Województwa: Świętokrzyskiego, Śląskiego, Małopolskiego i Lubuskiego oraz urzędami gmin województwa małopolskiego.

  Otrzymał osiem nagród za osiągnięcia naukowe, także organizacyjne m.in. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymał w 2019r. Medal Komisji Edukacji Narodowej.

  Jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna oraz Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

  Jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej; Wydziałowego Zespołu Programowo-Dydaktyczny ds. Studiów Podyplomowych oraz Wydziałowego Zespołu ds. Promocji. Od 2001 roku zajmuje się promocją Uczelni w szkołach średnich oraz Kierunku Gospodarka Przestrzenna.

  W 2012 r. rozpoczął współpracę z ACL (Education Futures Program) Services Ltd. (1550 Alberni Street, Vancouver, BC, Canada). Od 2013 r. współpracuje z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Instytutem Badawczym. Współpraca sektora nauki i biznesu. Ponadto współdziała w zakresie naukowo-badawczo-dydaktycznym z CGIS (Creative GIS Solutions), 4GIS oraz HERE.

  Jest opiekunem studentów pierwszego stopnia (inż.) na kierunku Gospodarka Przestrzenna.

  Jest opiekunem Koła Naukowego Urbanistyki funkcjonującego przy Katedrze Gospodarki Przestrzennej oraz Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej.

  Prowadzone zajęcia: Planowanie przestrzenne, Podstawy planowania przestrzennego, Komputerowe wspomaganie projektowania przestrzeni, Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią, Gospodarka przestrzenna, Bezład przestrzenny terenów zurbanizowanych oraz seminarium dyplomowe.