prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz

telefon:
(+48) 12 293 75 28
konsultacje:
miejsce:
Biblioteka, pok. 410
dokumenty:

Doktor habilitowany (19.05.2014), stopień naukowy uzyskany w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, rozprawa habilitacyjna pt. Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny.

Doktor nauk ekonomicznych (2005), stopień naukowy uzyskany w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, rozprawa doktorska pt. Rewitalizacja krakowskiego Kazimierza na tle przemian miast w Europie Środkowej po 1989 roku, promotor: prof. dr hab. Jacek Purchla, recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Mikułowski-Pomorski (AE Kraków), prof. dr hab. Andrzej Tomaszewski (Politechnika Warszawska).

M.A. European Leisure Studies (1999) interdyscyplinarne studia wyższe ukończone z wyróżnieniem uzyskaniem dyplomu wydanego przez Vrije Universiteit Brussel w Brukseli, Belgia, Katholieke Universiteit Brabant w Tilburgu, Holandia, Universidad de Deusto w Bilbao, Hiszpania oraz Loughborough University w Loughborough, Anglia; praca dyplomowa pt. Positioning European cities in tourist markets. City images created by tour operators for their customers (Wizerunki miast kreowane przez przedsiębiorstwa turystyczne na wybranych rynkach europejskich).

Mgr ekonomii (1998) Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalność Studia Europejskie, studia magisterskie ukończone z wynikiem bardzo dobrym; praca magisterska pt. Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta historycznego na przykładzie Krakowa, promotor: prof. dr hab. Jacek Purchla.

Akademia Dziedzictwa (2004) – studia podyplomowe w zakresie zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

 

Praca naukowa
Od 1999 r. asystent, od 2005 r. adiunkt, od 12.2016 profesor nadzwyczajny UEK w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO, Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2000-2009 starszy specjalista w Instytucie Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum Kultury.

 

Inne doświadczenia naukowe i dydaktyczne

 • Francja, Clermont-Ferrand, Le Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées au MAssif Central (CERAMAC), Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand, wykładowca wizytujący, stypendium w ramach europejskiego programu wymiany LLP-Erasmus Programme dla kadry naukowo-dydaktycznej (2013);
 • wykładowca i koordynator merytoryczny po stronie polskiej, Rutgers University, Chaps abroad: Preserving the Past for the Future: Prague and Krakow, letni program studiów realizowany w Krakowie i Pradze dla studentów Rutgers University z USA (2013);
 • Niemcy, Getynga, Georg-August-Universitaet Goettingen, wykładowca wizytujący, stypendium w ramach Programu LPP-ERASMUS dla kadry naukowo-dydaktycznej (2012);
 • Czechy, Ostrawa, Wydział Ekonomii, Politechnika w Ostrawie, udział w „International Erasmus Week”, spotkania naukowe i wykłady w języku angielskim dla studentów i kadry Wydziału Ekonomii (2011);
 • wykłady dla studentów zagranicznych w ramach współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Fachhohschule Burgenland Eisenstadt, Austria (2010, 2011, 2012), University of Newcastle, Anglia (2006, 2007, 2011), Grand Valley State University, USA (2008, 2009), Duquesne University, Pittsburgh, USA (2009), Georg-August-Universitaet Goettingen (2012), Technische Universität Darmstadt (2012);
 • wykłady dla studentów zagranicznych w ramach współpracy indywidualnej z Uniwersytetem Jagiellońskim, program „European Heritage and Collective Memories” (2008);
 • wykłady i warsztaty dla uczestników międzynarodowych kursów letnich organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z: Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (2006, 2007, 2008); New School for Social Research, New York (2006, 2008); RWTH Aachen i Politechniką Krakowską (2007); Central European Initiative (2006); Ministerium für Bauen und Verkehr, Nordrhein-Westfalen (2006); National Trust of Scotland (2005); Czechy, Ostrawa, Wydział Ekonomii, Politechnika w Ostrawie, wykłady w ramach Autumn School of Regional Development oraz Regionalists’ Club (2007).
 • wykłady dla uczestników Programu „Course for Sustainability Strategies, Methodologies, Policies and Actions for Central and Eastern Europe” realizowanego przez The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) w Wenecji we współpracy z  International University oraz Central European University (2006, 2007);
 • wykłady dla UNESCO (International Summer School in Poland) (2005).

 

Nagrody i wyróżnienia
Nagroda rektora UEK III stopnia za działalność naukową, 2013
Nagroda rektora UEK II stopnia za działalność naukową, 2012
Nagroda rektora UEK III stopnia za działalność naukową, 2011
Nagroda rektora AE II stopnia za działalność naukową, 2006
Nagroda tygodnika „Polityka” – stypendium „Zostańcie z nami” dla wyróżniających się młodych naukowców, 2007 r.
Nominacja książki „Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji” do finału konkursu im. J. Długosza na najlepszą książkę roku 2006 r. z dziedziny szeroko pojętej humanistyki, 2007 r.

 

Obszar badawczy, zainteresowania naukowe
Ekonomika kultury. Ochrona dóbr kultury. Ekonomiczne i społeczne aspekty konserwacji obiektów zabytkowych. Współczesne koncepcje i interpretacje dziedzictwa kulturowego. Polityka kulturalna. Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Przemiany ekonomiczne, społeczne i przestrzenne miast, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków miejskich Europy Środkowej w okresie transformacji systemowej. Teoretyczne i praktyczne aspekty rewitalizacji historycznych dzielnic i miast. Wielokulturowość Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej.

Od 11.2007 członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS (International Council on Monuments and Sites).

Recenzent dla czasopism naukowych „Urban Studies”, „Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development”, „Journal of Cultural Heritage”, „Quaestiones Geographicae”, „International Journal of Cultural Policy”, „Ochrona Zabytków”.

 

Prowadzone przedmioty

 • Ekonomika kultury i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • Zarządzanie kulturą
 • Heritage in Poland: protection, management, interpretation
 • Rewitalizacja miast
 • Społeczne problemy miasta i ich rozwiązywanie
 • World economic history
 • Historia gospodarcza
 • History of Poland illustrated through art and architecture