Contrast
 • Polski
 • prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki

  phone:
  (+48) 12 293 59 63
  office hours:
  room:
  pok. 43, ul. Rakowicka 16
  documents:

  Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej.

  Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (2012), doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (2003), magister ekonomii, kierunek Ekonomia, specjalność Gospodarka i Administracja Publiczna (1998, UEK, Polska), magister ekonomii kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Zarządzanie Firmą (1998, UEK, Polska), Master of Business Science Administration (1997, Baltic Sea Management Academy, Szwecja).

  W latach 2000-2010 współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej, trener i doradca organizacyjny, w latach 2012-2014 Prezes Zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, w latach 2014-2016, Pełnomocnik Rektora UEK ds. Ośrodka Badań Europejskich.

  Zainteresowania naukowe: metodologia nauk o zarządzaniu, organizatoryka, teoria organizacji, historia myśli organizatorskiej w kraju i na świecie, ewolucja, adaptacja, rozwój i wdrożenie współczesnych koncepcji i metod zarządzania w różnych obszarach i funkcjach organizacji (np. kadry, produkcja, usługi, wymiar strategiczny i operacyjny, planistyczny, innowacyjność, zarządzanie: projektami, procesami, zmianą itp.), zarządzanie informacjami i komunikacją, infonomika, technologia informacyjno-komunikacyjna wspomagająca zarządzanie, Enterprise Content Management, zarządzanie jakością (np. TQM, normy ISO, CAF) w: przedsiębiorstwach prywatnych, organizacjach pozarządowych, administracji państwowej i samorządowej.

  Aktualnie pełni funkcje: członek Rady Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (11.2016-), członek Academic Executive Committee International Academy of Business and Economics – IABE (2015-2016), Przewodniczący Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (od 06.2015), członek Rady Programowej FOM KompetenzCentrum for Corporate Social Responsibility (od 06.2015), członek Rady Ośrodka Badań Europejskich im. Józefa Retingera (2016-2020).

  Członkostwo w stowarzyszeniach: Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierownictwa (1998-), Association for Information and Image Management – Basic Member (2000-), European Academy of Management (EURAM) (2010-), European Group for Organizational Studies (EGOS) (2012-).

  Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach programowych czasopism: “Argumenta Oeconomica Cracoviensia” ISSN: 1642-168X., Wyd. UEK, Polska, “Ekonomia Społeczna” ISSN 2081-321X, Wyd. UEK, Polska, “Entrepreneurial Business and Economics Review”, ISSN 2353-883X, Wyd. UEK, Polska “European Journal of Management” ISSN: 1555-4015, Editor-in-Chief, published by IABE (od 2016), “Organizacja i Kierowanie” ISSN 0137-546, Wyd. KNOiZ PAN, Polska (od 2016), “Studia Negotia”, ISSN 1224-8738, Wyd. Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, “Zarządzanie Publiczne” ISSN 1898-3529, Wyd. UEK, Polska, IABE (International Academy of Business and Economics) Editorial Board 2006-2013.

  Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych. Kompletny wykaz na stronie cwiklicki.uek.krakow.pl.

  Wielokrotnie uhonorowany nagrodami Rektora Uczelni za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w latach 2000-2016. Odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę (2009). Laureat wyróżnienia dla wykładowcy na studiach podyplomowych Zarządzanie w Administracji Publicznej organizowanych przez MSAP UEK w roku akademickim 2014/2015 za profesjonalne prowadzenie zajęć z przedmiotu “Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej”, miłą atmosferę i umiejętność zaciekawienia słuchaczy potwierdzone najwyższą oceną uzyskaną w rankingu Wykładowców studiów ZAP 2014/2015.