Informacje organizacyjne dla nowoprzyjętych studentów

Bardzo się cieszymy, że będziemy wspólnie pracować przez najbliższe lata. Przygotowaliśmy dla Ciebie szczegóły dotyczące początkowych spraw formalnych związanych z rozpoczęciem studiów.

Zgodnie z zapisami Regulaminu studiów wyższych Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą dokonania aktu immatrykulacji i złożenia ślubowania. Po immatrykulacji Student podpisuje w Dziekanacie umowę, określającą warunki pobierania i wysokość opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne. Po wniesieniu stosownych opłat za dokumenty student otrzymuje elektroniczną legitymację studencką.

W celu podpisania umowy, odbioru legitymacji studenckiej zapraszamy Państwa do Dziekanatu osobiście, nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć. Niepodpisanie umowy we wskazanym terminie stanowi przesłankę do skreślenia z listy studentów.

Uwaga:

Studenci studiów niestacjonarnych w chwili podpisania umowy powinni dostarczyć do Dziekanatu potwierdzenie odbioru decyzji o przyjęciu na studia  (otrzymanej wcześniej pocztą).

 

Terminy podpisywania umów i wydawania dokumentów dla studentów I roku 2018/2019

Zapraszamy Państwa do Dziekanatu Wydziału GAP (pokój 207, Budynek Główny UEK) wg poniższego harmonogramu:

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunki: Administracja, Gospodarka przestrzenna inżynierskie, Gospodarka i Administracja Publiczna:

  • od 28 września 2018 r. (piątek) w godzinach pracy Dziekanatu,
  • dodatkowy termin: 29 września 2018 r., w godzinach 8:00-13:00 (jedynie dla studentów I roku).

 

Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek: Administracja

 

Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: Administracja, Gospodarka i Administracja Publiczna

 

Studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek: Administracja