Administracja


Plan studiów I stopnia

Plan studiów II stopnia

SPECJALIZACJE

Studia licencjackie

Business Administration ›Studia magisterskie

Finanse i zamówienia publiczne ›

Gospodarka komunalna ›

Kadry w administracji ›

Public Administration: A Comparative Perspective ›

Test ›

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Stworzyliśmy ten kierunek z myślą o zmianie tradycyjnego postrzegania administracji jako wyłącznej domeny prawa na rzecz uwzględniania ekonomicznych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania szeroko pojmowanej sfery publicznej. Przygotowujemy kompetentną i etyczną kadrę dla potrzeb administracji publicznej i prywatnej, dobrze znającą przepisy prawa i posiadającą gruntowną wiedzę ekonomiczną.Nasi absolwenci charakteryzują się solidnym wykształceniem w zakresie administracji, prawa, nauk politycznych i zarządzania, co stwarza im możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce, jak również kontynuowania kształcenia na różnych kierunkach. Posiadają umiejętności analitycznego myślenia oraz doświadczenia w zespołowym rozwiązywaniu problemów.

Specyfika kierunku

  • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego, osobistego,
  • jak i pogłębiania pozanaukowych zainteresowań,
  • studia osadzone w praktyce społeczno-gospodarczej,
  • kadra naukowo-dydaktyczna złożona z naukowców mających również
  • doświadczenie w praktyce prawniczej, administracyjnej i gospodarczej.

Wybrane przedmioty

• Prawo administracyjne i prawo wspólnot samorządowych • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne • Prawo publiczne gospodarcze • Materialne prawo podatkowe • Prawo cywilne z umowami w administracji • Prawo pracy i prawo urzędnicze • Prawo technologii informacyjnych i komunikacyjnych • Zamówienia publiczne • Prawo i instytucje UE • Makroekonomia • Mikroekonomia • Podstawy rachunkowości • Marketing usług publicznych • Zarządzanie publiczne • Komunikacja interpersonalna • Techniki negocjacyjne

Gdzie pracują nasi absolwenci?

• administracja rządowa i samorządowa • administracja wymiaru sprawiedliwości • firmy ubezpieczeniowe • banki • firmy konsultingowe • uczelnie wyższe • organizacje pozarządowe • działalność gospodarcza

Szczegółowy program znajdziesz tutaj.