Zdobędziecie wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania gospodarką finansową podmiotów publicznych oraz organizacji pozarządowych. Na zajęciach będziemy poruszać zagadnienia w czterech obszarach gospodarki finansowej: planowanie finansowe, gromadzenie środków pieniężnych, wydatkowanie środków pieniężnych oraz kontrola finansowa.

Obejmiemy tematykę gospodarki finansowej podmiotów sektora rządowego i samorządowego oraz podmiotów od nich zależnych: spółek skarbu państwa, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, a także fundacji i stowarzyszeń.  Zajęcia poprowadzą pracownicy UEK oraz praktycy zajmujący się na co dzień zarządzaniem w obszarze finansów publicznych.

Gdzie mogę pracować po tej specjalizacji?

  • działy finansowe urzędów centralnych administracji rządowej,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • spółki skarbu państwa,
  • spółki komunalne, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe,
  • urzędy skarbowe, izby kontroli skarbowej.

Dlaczego to ważne i atrakcyjne?

Wydatki sektora publicznego w Polsce stanowią ponad 40% PKB. Wskaźnik ten wyraźnie pokazuje jak istotną kwestią jest sprawne zarządzanie finansami podmiotów publicznych. Z tego powodu sektor publiczny w Polsce nieustannie potrzebuje kompetentnych i etycznych pracowników.

Warto również zwrócić uwagę na sektor organizacji pozarządowych, których pozycja systematycznie rośnie i, które w coraz większym stopniu wyręczają instytucje publiczne w realizacji usług publicznych świadczonych na rzecz społeczeństwa. Wzrastająca liczba takich organizacji i silne zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu zarządzania finansami sprawia, że osoby posiadające takie kwalifikacje są poszukiwane na rynku pracy.