Różnorodność przedmiotów pozwala na kształcenie specjalistów zajmujących się różnymi aspektami urbanistyki i planowania przestrzennego, a także zarządzania w organach i instytucjach samorządowych, w szczególności w wydziałach planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, urbanistyki i architektury, ochrony środowiska przyrodniczego, biurach rozwoju i promocji, jednostkach administracji samorządowej i prywatnej przedsiębiorczości. Absolwent studiów inżynierskich jest dodatkowo przygotowany do:

  • współdziałania w opracowywaniu planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych,
  • opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania,
  • sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego,
  • przygotowywania ofert inwestycyjnych,
  • planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej,
  • planowania systemów transportowych i związanych z nimi obiektów obsługi transportu obszarów zurbanizowanych,
  • współpracy przy opracowywaniu planów regionalnych i planów euroregionów,
  • współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych oraz stosowania podstawowych narzędzi programów systemu informacji przestrzennej (geograficznej) w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią,
  • pracy w pracowniach projektowych.

Absolwenci specjalności uzyskują dyplom inżyniera.