Obejmuje kształcenie w zakresie analiz zjawisk i procesów o charakterze przestrzennym z uwzględnieniem komponentu społeczno-ekonomicznego. Szczególny nacisk kładzie się na umiejętności w zakresie pozyskiwania, analizowania i interpretowania danych oraz tworzenia ich wizualizacji (w tym w postaci map) z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Ta specjalność przygotowuje studentów do pracy w zespołach opracowujących plany i analizy strategiczne, samodzielnego pozyskiwania danych i ich opracowywania oraz wnioskowania na podstawie danych, a także udziału w procesach podejmowania optymalnych decyzji z uwzględnieniem procesów społecznych.