Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Kierunki zmian administracji publicznej

2017-06-19 • ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Katedra Prawa Publicznego zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „KIERUNKI ZMIAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ”. Konferencja odbędzie się w Starej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniu 19 czerwca 2017 r.
Ideą leżącą u podstaw organizacji Konferencji jest potrzeba powiązania sfery nauki i praktyki w tych obszarach funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności w zakresie realizacji zadań publicznych, które w ostatnim czasie podlegają szybkim zmianom dyktowanym z jednej strony przez narastające oczekiwania społeczne, z drugiej – przez twarde realia budżetowe oraz uregulowania związane z absorpcją środków europejskich. Wskazane uwarunkowania mają wpływ na tworzenie i stosowanie prawa w obszarach problematyki prawa: administracyjnego, finansowego, zamówień publicznych, a także prawa urzędniczego i prawa pracy. Stąd podstawowym celem Konferencji jest stworzenie forum dyskusyjnego umożliwiającego wymianę myśli między przedstawicielami teorii oraz praktyki.W referatach będących owocem badań naukowych, w szczególności dotyczących:

  • tworzenia i stosowania efektywnych rozwiązań administracyjnoprawnych,
  • szeroko rozumianego prawa finansowego, obejmującego nowe zasady pozyskiwania środków europejskich oraz ich wydatkowania,
  • innowacyjnych procedur zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • nowych rozwiązań z zakresu prawa urzędniczego,

niezbędne jest sformułowanie wniosków de lege lata i de lege ferenda w celu nadania praktycznego wymiaru naukowym efektom Konferencji.
Do wzięcia udziału w Konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

Program


We are very pleased to invite you to the International Scientific Conference on DIRECTIONS OF CHANGE IN PUBLIC ADMINISTRATION which will be held in the Old Hall of the Cracow University of Economics on 19 June 2017.

The idea behind the Conference is that there is a need to connect the domains of science and practice in those areas of public administration – especially in the field of delivery of public services – that have recently undergone rapid change caused, on the one hand, by increasing social expectations and on the other by the constraints of budgetary realities as well as regulations governing the absorption of EU funds. These factors have implications for the development and application of legislation in the areas of administrative, financial, public procurement, civil and labour law. Hence, the main purpose of the Conference is to provide a forum for exchange of ideas between representatives of theory and practice.

In the Conference research papers focused among others on:

  • development and application of effective administrative and legal solutions,
  • broadly understood financial law, including new rules governing the acquisition of European funds and their spending,
  • innovative public procurement procedures and public-private partnerships,
  • new solutions in the field of clerical law,

it will be necessary to make proposals de lege lata and de lege ferenda in order to give the scientific effects of the Conference a practical dimension. The Organisers also request the company of anyone interested to attend the conference.

More

Registration application form

Programme