Kontrast
 • English
 • Badania naukowe

  W ramach badań zespołowych pracownicy Katedry prowadzili szeroko zakrojone badania i opracowali ekspertyzę naukową pt. Ocena prawidłowości przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych miasta Krakowa: Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki i Dzielnicy X Swoszowice. Najważniejsze wyniki zrealizowanych w okresie od czerwca do końca listopada 2017 r. badań zespołu geografów i ekonomistów pod kierownictwem dr. hab. prof. UEK Bogusława Luchtera były dyskutowane w ramach dwóch seminariów naukowych i stały się podstawą do przygotowania kilku publikacji współautorskich. Przygotowana obszerna i szczegółowa ekspertyza niesie wiele cennych informacji i uwag, które powinny stać się podstawą do dalszych dyskusji toczonych na poziomie Rady Miasta w sprawie korekt granic dzielnic. Przekrojowo przeprowadzone badania obejmujące: studia literaturowe, analizę uchwał Rad Dzielnic, analizę przebiegu m.in. obrębów geodezyjnych, działek, obwodów spisowych, obwodów szkolnych, parafii, jednostek katastralnych, jednostek urbanistycznych, studium, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uczestnictwo w zebraniach Rad Dzielnic oraz wywiady i szeroko zakrojone badania ankietowe na próbie 1433 mieszkańców, wykazały złożoność zleconego do badań problemu. Sformułowane wnioski wyprowadzone z badań literaturowych i terenowych wskazują generalnie na zwiększenie roli planowania przestrzennego w Krakowie warunkujące korekty granic dzielnic, zwiększenie znaczenia głosu społeczności lokalnych w podejmowaniu takich decyzji, oraz na chwilę obecną utrzymanie ich zasięgu z dokonaniem niewielkich korekt, które usprawnią funkcjonowanie służb miejskich na styku dzielnic. W pracach zespołu uczestniczyli: dr Bernadetta Zawilińska, dr Marcin Semczuk, dr Piotr Serafin i mgr Piotr Węgrzynowicz.

  dr hab. Luchter Bogusław, prof. UEK 

  Aktualnie pracuje (wraz z dr Semczukiem) nad tematem do Badań Statutowych 2019 w zakresie problematyki „Przemian użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa w następstwie realizacji zasad gospodarki rynkowej”. Praca obejmuje swym zasięgiem przestrzennym sołectwa usytuowane poza granicami Krakowa, położone w głównie w strefie zewnętrznej Krakowa, wyróżnionej przez K. Bromka obok stref: podmiejskiej pośredniej i podmiejskiej wewnętrznej, nieżyjącego już profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zajmującego się problematyką użytkowania ziemi w Krakowie i jego najbliższym otoczeniu.

  Profesor obecnie prowadzi badania nad gospodarowaniem gruntami w różnych miastach i przygotowuje publikację książkową pt. „Gospodarka gruntami w miastach”, zawierającą zarówno zagadnienia teoretyczne jak i przykłady praktyczne zarówno z Polski (w tym z Krakowa) jak i ze świata.

  dr hab. inż. Magdalena Zdun, prof. UEK

  W swoich badaniach koncertuje się w szczególności na zagadnieniach innowacyjności, przedsiębiorczości i rozwoju społeczno-gospodarczego. Jej prace w dużej mierze mają charakter konceptualny i przyczyniają się do wzbogacenia socjologicznych koncepcji z zakresu zmiany społecznej. W swoich analizach dr hab. Magdalena Zdun podejmuje również zagadnienia z zakresu regionalnych zróżnicowań  kultury rozwoju oraz innowacyjności. Terytorialną dywersyfikację rozwoju diagnozuje przede wszystkim w kontekście aksjologicznym. Watek wartościowania jest przez to mocno obecny jej   artykułach i publikacjach monograficznych. Aktualnie prowadzi badania ukierunkowane na identyfikację różnych narracji rozwoju gospodarczego oraz diagnozuje wielość aksjologii gospodarczych.

  Grant NCN – Regionalna dywersyfikacja kultur rozwoju gospodarczego, Grant NCN MINIATURA 1, Nr DEC-2017/01/X/HS6/01982, projekt samodzielny, kierownik projektu.  – Projekt badawczy miał na celu przeprowadzenie kompleksowej i wielowymiarowej diagnozy rozwoju regionów polskich. Diagnoza ta przedstawiona został w formie monografii naukowej: M. Zdun, (Super)Nowe Atlantydy. Regionalna dywersyfikacja kultur rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2018, ISBN: 978-83-7688-490-5, ss. 258.

  dr inż. Mateusz Ilba

  Głównym nurtem badań są analizy przestrzenne zjawisk fizycznych oraz socjologicznych na terenach zurbanizowanych. Koncentracja badań odnosi się do analiz nasłonecznienia/usłonecznienia, analiz zagrożeń powodziowych w odniesieniu do zabudowy obecnej oraz planowanej, analizy bazujące na danych obszarowych dotyczących zabudowy, wykorzystanie zaawansowanych algorytmów do analiz przestrzennych, zastosowanie baz danych w geodezji, geografii oraz naukach społecznych, analizy big data. Przyszłe kierunki zainteresowań naukowych to oprócz wymienionych zastosowanie informatyki w naukach społecznych oraz geograficznych, algorytmy kwantowe.

  dr inż. Karol Majewski

  Główne zainteresowania badawcze dotyczą problematyki przyrodniczych uwarunkowań gospodarki przestrzennej, wykorzystania metod teledetekcyjnych w analizach zmian  użytkowania ziemi / pokrycia terenu, wykorzystania Geograficznych Systemów Informacji (GIS) w badaniach geograficznych, turystyki na obszarach prawnie chronionych.

  dr Semczuk Marcin

  Poruszana problematyka w realizowanych badaniach naukowych dotyczy zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem obszarów peryferyjnych. Dodatkowo w badaniach poruszane jest zagadnienie zmieniającej się sieci szkół podstawowych i wpływu likwidowania szkół na dostępność do edukacji na obszarach wiejskich oraz na rozwój społeczno-gospodarczy tych obszarów. Ponad to, podejmowana jest problematyka użytkowania ziemi na obszarach miejskich i wiejskich obszarach peryferyjnych.

  Badania w ramach pracy doktorskiej (2017): Wpływ peryferyjności na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich województwa małopolskiego (The impact of peripherality on the socio-economic development of rural areas in the Malopolska province)

  Zachodzące dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich w Polsce cechują się rozkładem przestrzennym na osi centrum-peryferie. Koncentracja pozytywnych i negatywnych czynników rozwojowych prowadzi do pogłębiających się dysproporcji, które wprowadzają wiele wiejskich obszarów na ścieżkę degradacji ekonomicznej i społecznej. W szczególności proces ten dotyka wsi położonych peryferyjnie. Dlatego też, celem niniejszej pracy było ustalenie w jakim stopniu peryferyjność położenia decyduje o możliwościach rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Dla realizacji celu pracy skonstruowano wskaźnik peryferyjności bazujący na potencjale ludnościowym i zestawiono otrzymany wynik z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego dla obszarów wiejskich. Dodatkowo zostały przeprowadzone badania terenowe w wybranych wsiach peryferyjnych, dzięki którym ustalono najważniejsze bariery dla rozwoju endogenicznego, który uznawany jest za kluczowy czynnik w odchodzeniu od tradycyjnych funkcji rolniczych na rzecz rozwoju wielofunkcyjnego. Obszarem badań było 127 gmin wiejskich i 39 obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich w województwie małopolskim według podziału administracyjnego z 2013 roku. Uzyskane wyniki świadczą o istotnej statystycznie zależności poziomu rozwoju z poziomem peryferyjności obszarów wiejskich. Natomiast za główne bariery rozwojowe uznano m. in.: odpływ młodych osób, narastanie migracji zarobkowych czy dewastacje więzi społeczności lokalnych.

  dr Bernadetta Zawilińska

  Badania naukowe prowadzi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, specjalizując się w problematyce rozwoju społeczno-ekonomicznego w skali lokalnej i regionalnej. W szczególności zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień dotyczących turystyki i gospodarowania na terenach cennych przyrodniczo. Jest autorką kilkudziesięciu opracowań naukowych, ekspertyz i dokumentów planistycznych dotyczących tej tematyki.

  dr Piotr Serafin

  Prowadzi badania nad problematyką społecznego, demograficznego i przestrzennego wymiaru urbanizacji w strefie stykowej terenów podmiejskich i miast. W ramach szczegółowych obszarów prowadzi analizy w zakresie roli przestrzeni w badaniach nad strefą podmiejską, tendencji rozwojowych strefy podmiejskiej, przekształceń urbanistycznych oraz przestrzennych aspektów urbanizacji woj. małopolskiego, kapitału społecznego wsi podmiejskiej, funkcji mieszkaniowej na obszarach wiejskich, wsi w strefie rozwoju dużych ośrodków miejskich, zmian w krajobrazie strefy podmiejskiej, roli samorządności i jej wpływu na jakość przestrzeni i życia wsi podmiejskiej.

  Jest członkiem 3-osobowego zespołu (dr P.Lityński – kierownik, dr A. Hołuj, dr P.Serafin) realizującego grant NCN (nr umowy 2016/23/D/HS4/02961) pt. Mechanizmy finansowe w gospodarce wynikające ze zjawiska urban sprawl, który jest obecnie finalizowany.

  mgr inż. Węgrzynowicz Piotr

  Prowadzi badania nad tematami:

  – Zmiany w użytkowaniu ziemi w otoczeniu przystanków kolejowych na terenie Krakowa w latach 2014-2018.

  Zabudowa Krakowa, jak wielu innych miast o podobnej specyfice, rozrasta się często poza granice administracyjne. Niekontrolowana suburbanizacja generuje szereg problemów. Jednym z nich jest kongestia transportowa skutkująca niewydolnością systemu transportowego miasta. Dla wielu specjalistów rozwiązaniem tego problemu jest większe wykorzystanie istniejących linii kolejowych. Z tego powodu w 2014 roku rozpoczęła funkcjonowanie Szybka Kolej Aglomeracyjna, obecnie swoim zasięgiem wykraczająca nawet poza województwo małopolskie. Rozwój transportu kolejowego to przede wszystkim budowa nowych i remont istniejących przystanków kolejowych. Rosnąca liczba pasażerów świadczy o coraz większej popularności tego środka transportu. Ten fakt może również przełożyć się na większe zainteresowanie inwestorów działkami znajdującymi się w okolicy przystanków kolejowych. Przeprowadzenie proponowanego badania przyniesie odpowiedź na pytanie, jakie zmiany w użytkowaniu ziemi zachodzą w otoczeniu przystanków kolejowych, a także czy rozwój transportu kolejowego powoduje rozwój przestrzenny miasta w zdefiniowanych poprzez linie kolejowe kierunkach.

  – Funkcjonowanie transportu rowerowego w obliczu procesu suburbanizacji w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym

  Tematyka badań skupia się wokół dwóch głównych wątków. Pierwszym jest funkcjonowanie transportu rowerowego na terenach wiejskich będących pod wpływem zmian społeczno-przestrzennych związanych z procesem suburbanizacji. Drugi dotyczy rozwoju transportu rowerowego w Krakowie jako szansy na rozwiązanie problemów komunikacyjnych miasta oraz realizacji idei zrównoważonej mobilności. Celem prowadzonych badań jest odpowiedź na pytanie, czy rower może być „łącznikiem” pomiędzy centrum miasta a jego rozlewającymi się przedmieściami. Próba odpowiedzi na to pytanie zostanie sformułowana na podstawie analizy podejmowanych działań inwestycyjnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym. Analizie poddana zostanie również symbolika roweru jako środka transportu oraz jej zmiany w odniesieniu do przestrzeni w jakiej odbywa się transport rowerowy.