Kontrast
 • English
 • O katedrze

  Katedra Gospodarki Przestrzennej powstała po reorganizacji struktur uczelni w 2019 r. i została wyodrębniona z Katedry Gospodarki Regionalnej.

  Obecnie, Katedra funkcjonuje w ramach Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, który przyporządkowany jest do Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól.

  Struktura etatowej kadry Katedry liczy 10 os., na którą składa się trzech profesorów oraz siedmiu doktorów. Kadra ma interdyscyplinarny profil zawodowy wyróżniając pięciu architektów, trzech ekonomistów i dwóch inżynierów środowiska. Z Katedrą związani są również pozaetatowi pracownicy naukowi i są to zarówno inżynierowie jak i ekonomiści.

  Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Katedry oscylują wokół wielu dziedzin i dyscyplin związanych z gospodarką przestrzenna. Obejmuje to problematykę polityki regionalnej, ekonomicznych aspektów gospodarowania przestrzenią miast i regionów, zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych, rozwoju miast i polityki miejskiej, projektowania urbanistycznego, architektury krajobrazu, zagospodarowania infrastrukturalnego i inżynierii środowiska.

  Pracownicy Katedry zaangażowani są w liczne badania naukowe – w Katedrze realizowany jest m.in. grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Mechanizmy finansowe w gospodarce wynikające ze zjawiska urban sprawl). Ponadto, na zamówienie ministerstw, województw i innych jednostek samorządu terytorialnego pracownicy Katedry wykonują ekspertyzy i projekty związane z ich kompetencjami i zainteresowaniami naukowymi.

  Dwaj pracownicy Katedry są członkami Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz i prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól. Ponadto w pracach komitetów KPZK PAN uczestniczą prof. UEK dr hab.  Piotr Lityński i dr Artur Hołuj.

   

  Więcej informacji o katedrze można zaleźć tutaj.