Kontrast
 • English
 • O katedrze

  Na przestrzeni 50 lat istnienia jednostki, której głównym przedmiotem wykładowym były „nauki polityczne” (politologia), w tym jej subdyscypliny (m.in. stosunki międzynarodowe), przewinęło się wielu pracowników, w tym kierowników. Pierwszym kierownikiem był dr Jerzy Szafruga (1969-1972). Następnie, w kolejności, byli: dr Erhard Cziomer (1972-1983), prof. AE dr hab. Jerzy Indraszkiewicz (1983-1996), prof. AE dr hab. Kazimierz Urban (1996-2007) i prof. zw. dr hab. Jerzy Kornaś (2006-2019). Od października 2019 r. Katedrą Studiów Politycznych kieruje prof. UEK. dr hab. Robert Jakimowicz.

  W początkowym zespole pracowników był zaledwie jeden (dr J. Szafruga), który legitymował się stopniem naukowym doktora, natomiast pozostali – stopniem magistra różnych specjalności, co związane było z inerdyscyplinarnym charakterem nauk politycznych. W gronie pracowników znaleźli się więc ekonomiści, prawnicy, socjologowie czy historycy. Do 1982 roku ośmiu pracowników uzyskało stopień doktora: Erhard Cziomer – 1972 (przeszedł na UJ, gdzie był profesorem zwyczajnym, obecnie pracuje w Akademii Frycza Modrzewskiego), Jerzy Hausner – 1980, Kazimierz Urban – 1980, Teresa Król – 1981, Jerzy Kornaś – 1982. W kolejnych latach zostały przeprowadzone pomyślnie trzy przewody doktorskie: J. Grzywacza – 1983, Janusza W. Węca – 1986 (odszedł na Uniwersytet Jagielloński gdzie obecnie jest profesorem zwyczajnym) R. Jakimowicza – 1994 oraz Joanny Dzwończyk – 1999. W przytoczonych latach stopień doktora habilitowanego uzyskali Jerzy Hausner – 1987 (obecnie profesor zwyczajny), Jerzy Indraszkiewicz – 1988, Kazimierz Urban – 1993, Jerzy Kornaś – 1997 r. W 1994 r. uchwałą Senatu Akademii Ekonomicznej kierownik Katedry – doc. dr hab. J. Indraszkiewicz – został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W omawianym okresie pracowało kilku magistrów, którzy odeszli z Akademii Ekonomicznej z różnych powodów: W. Wisowska Adamska, Marek Pacholik, Michał Mytych i Zbigniew Drąg (przeszedł na UJ, gdzie jest starszym wykładowcą). W obecnym wieku krótko pracowała dr Marta Kijak Bloch, która przeprowadziła się do Warszawy.

  Aktualnie w katedrze zatrudnionych jest 10 pracowników: prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz, prof. zw. dr hab. Jerzy Kornaś, prof. UEK dr hab. Joanna Dzwończyk, trzech adiunktów: dr Łukasz Danel, dr Rafał Lisiakiewicz, dr Karolina Kotulewicz-Wisińska, dwóch starszych wykładowców: dr Agnieszka Latosińska i dr Dominika Karwoth-Zielińska, mgr. Piotr Głogowski. Od strony organizacyjno-technicznej potrzeby placówki zabezpiecza od 2008 roku mgr Agata Marcisz.

  Do września 2019 roku Katedra Nauk Politycznych znajdowała się w strukturze Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Obecnie, Katedra Studiów Politycznych znajduje się w strukturze Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej w ramach Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii.

  Dydaktyka
  Katedra sprawuje opiekę nad dwiema specjalnościami w ramach kierunku stosunki międzynarodowe Na studiach pierwszego stopnia: Euroazja –Polityka i Gospodarka. Na studiach drugiego stopnia: Studia Euroazjatyckie.
  Studia Euroazja – Polityka i Gospodarka zajmują się szeroko rozumianą problematyką wschodnią jako elementem polityki światowej, a także coraz ważniejszym składnikiem polskiej polityki zagranicznej.
  Studia Euroazjatyckie zajmują się korporacjami międzynarodowymi w Euroazji, rolą kapitału społecznego oraz szeroko rozumianym rozwojem gospodarczych Chin, Indii i Rosji w obecnym wieku.
  Przykładowe przedmioty realizowane na różnych kierunkach studiów:
  Nauka o polityce Współczesne systemy polityczne Międzynarodowe stosunki polityczne Nauka o państwie Polityka zagraniczna RP Zasady ustroju politycznego państwa Systemy polityczne państw europejskich
  Przykładowe przedmioty specjalistyczne:
  Polityczne aspekty globalizacji Stosunki międzynarodowe w rejonie Azji i Pacyfiku Konflikty polityczne i militarne we współczesnym świecie Systemy polityczne Europy Wschodniej i wybranych krajów azjatyckich.

   

  Koła Naukowe afiliowane przy Katedrze Studiów Politycznych:

  Politologiczne Koło Naukowe „Homo Politicus” (opiekun naukowy: dr Łukasz Danel) Azjatyckie Koło Naukowe (opiekun naukowy: mgr Piotr Głogowski)

   

  Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

  Przewodniczący Małopolskiego Komitetu Okręgowego: prof. zw. dr hab. Jerzy Kornaś

  Sekretarz Małopolskiego Komitetu Okręgowego: dr Łukasz Danel