Kontrast
 • English
 • Seminarium metodologiczne

  SEMINARIUM „PROBLEMY METODOLOGII NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH”

  O seminarium

  Celem seminarium, odbywającego się w semestrze zimowym 2017/2018 pn. “Problemy metodologii zarządzania publicznego”, a od lutego 2018 r. “Problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych, jest stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń z zakresu metodologii badania organizacji działających w sektorze publicznym i na rzecz tego sektora, a także społeczeństwa. Seminarium jest poświęcone wybranym i kompleksowym aspektom metodologicznym wynikających z wyłaniających się paradygmatów badawczych i przyjętych tradycji badawczych adaptujących nowe trendy.

  Seminarium ma charakter interdyscyplinarny – podczas niego omawiane są tematy z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i orientacji metodologicznych. Podejmowane będą zagadnienia związane z badaniami w ramach funkcji zarządzania, obszarów funkcjonowania organizacji, jak i z uwzględnieniem różnych form organizacyjnych (instytucje administracji publicznej, jednostki użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa państwowe, ale także organizacje prowadzące działalność o charakterze publicznym, ukierunkowanym na społeczeństwo).

  W związku z rosnącą profesjonalizacją badań w obszarze zarządzania publicznego pojawia się wyraźna potrzeba rozwijania dyskusji nie tylko w obszarze teoretycznym, ale właśnie metodologicznym. Z tego względu zamierzeniem organizatorów jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń przedstawicieli różnych dyscyplin i tworzenie okazji do dyskusji na temat opracowywania rozwiązań metodologicznych dla badań interdyscyplinarnych w obszarze zarządzania publicznego.

  W szczególności będziemy chcieli podjąć zagadnienia związane z:

  • dylematami metodologicznymi związanymi z realizacją badań w określonych dyscyplinach naukowych, jak i w badaniach interdyscyplinarnych,
  • nowościami metodologicznymi wynikającymi z rozwoju technik analizy, wspomaganej technologią komputerową, ewolucji podejść badawczych,
  • wymianą doświadczeń z zakresu metodologii badania w szeroko pojętej sferze publicznej, prywatnej i społecznej;

  a także kontynuować wątki określone dla wcześniejszego seminarium:

  • wybrane i kompleksowe aspekty metodologiczne wynikające z wyłaniających się paradygmatów badawczych i przyjętych tradycji badawczych adaptujących nowe trendy, z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i orientacji metodologicznych;
  • sposoby uzasadniania rozstrzygnięć metodologicznych wybranych dla rozwiązywania problemu badawczego z perspektywy badacza (autora tekstów naukowych), jak i odbiorcy (środowisko naukowe, w tym recenzenci, praktycy).

  Prowadzącymi seminaria są pracownicy naukowi, reprezentujący różne szkoły badawcze i podejścia metodologiczne, jak również praktycy związani z wybranym problemem badawczym. Organizatorzy liczą, że  dyskusja taka może mieć wymiar bardzo praktyczny przyczyniając się do integracji środowiska akademickiego i owocując w powstawaniu nowych zespołów badawczych.

  Seminarium adresowane jest do wszystkich pracowników naukowych, doktorantów i inne osoby przygotowujące bądź realizujące badania społeczno-ekonomiczne.

  Organizatorem seminarium jest Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi. Pytania związane z seminarium prosimy przesyłać na adres: marek.cwiklicki@uek.krakow.pl. Ze względu na warsztatowy charakter seminarium liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje pierwszeństwo zgłoszenia.

  Seminaria organizowane są w cyklach miesięcznych.

  Relacje ze spotkań seminaryjnych

  XVIII spotkanie, 1 czerwca  2020

  1 czerwca 2020 r. odbyło się kolejne seminarium z cyklu problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych. Po raz pierwszy spotkanie miało formę zdalną i zostało zrealizowane za pośrednictwem platformy Zoom. Seminarium zostało poświęcone możliwościom realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) za pośrednictwem internetu. Spotkanie zostało podzielone na trzy części. W pierwszej z nich prof. Marek Ćwiklicki przedstawił specyfikę oraz odmiany analizowanej techniki. Następnie mgr Kamila Pilch zaprezentowała wnioski z badań własnych zrealizowanych z wykorzystaniem on-line video group. Na zakończeniem dr Michał Żabiński omówił możliwości i opcje konfiguracyjne programu zoom, które mogą być wykorzystane przy realizacji wywiadów grupowych.

  XVII spotkanie, 12 lutego 2020

  12 lutego 2020 r. miało miejsce pierwsze w bieżącym roku kalendarzowym seminarium metodologiczne. Spotkanie realizowane w ramach zagadnień problemowych podejmowanych w projekcie Rewolucja 4.0 poświęcono zagadnieniu podstawowych planów badawczych i metodologii projektowania eksperymentów. Spotkanie poprowadził prof. UJ dr hab. Romuald Polczyk z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedyskutował on rolę mediatorów i moderatorów w modelach stosowanych w eksperymentach. Dyskusja, która odbyła się po prezentacji związana była z omówieniem ograniczeń realizacji eksperymentów i wytycznymi dla doboru próby badawczej. Spotkanie zakończyło przedstawienie możliwości wykorzystania biznesowej gry symulacyjnej do badań jako metody nawiązującej do idei eksperymentów.

  XVI spotkanie, 16 grudnia 2019

  16.12.2019 odbyło się kolejne, szesnaste już i ostatnie w 2019 r. seminarium z cyklu problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych. Wygłoszona przez prof. UEK, dr hab. Marka Ćwiklickiego prezentacja poświęcona została metodyce przeglądu zakresu literatury (scoping review). Podczas wystąpienia prof. Ćwiklicki wskazał cechy charakterystyczne metody, scharakteryzował etapy postępowania oraz omówił różnice pomiędzy scoping review a systematycznym przeglądem literatury. Prezentacja została zilustrowana praktycznym przykładem wykorzystania metody, co pozwoliło na wskazanie korzyści i wyzwań związanych z jej stosowaniem.

  XV spotkanie, 4 listopada 2019

  4 listopada br. odbyło się XV seminarium z cyklu problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych. W trakcie spotkania dr Janusz Niezgoda z Katedry Statystyki omówił wybrane problemy związane z doborem próby w badaniach społeczno-ekonomicznych. Wygłoszona prezentacja dotyczyła m.in.: schematów losowania uwzględniających warstwowanie, problemów związanych z operatem losowania oraz konsekwencji wykorzystywania wag analitycznych. W trakcie dyskusji uczestnicy mieli możliwość przedyskutowania problemów związanych z doborem próby, jakie napotykają w realizowanych projektach badawczych.

  XIV spotkanie, 15 maja 2019 r.

  15 maja br. odbyło się kolejne seminarium z cyklu problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych. Tematem spotkania było zagadnienie modelowania bayesowskiego w kontekście big data i uczenia maszynowego. Prowadzący spotkanie, dr Krzysztof Beck, z Uczelni Łazarskiego, przedstawił założenia metody wnioskowania bayesowskiego, w tym interpretację prawdopodobieństwa subiektywnego oraz formalny opis  wnioskowania. Dodatkowo uczestnicy mieli możliwość praktycznego zastosowania zaprezentowanej metody z wykorzystaniem pakietu R.

  XIII spotkanie, 17 kwietnia 2019 r.
  17.04 odbyło się XIII seminarium z cyklu problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych. Spotkanie poprowadzone przez prof. UJ dr hab. Jolantę Perek-Białas poświęcone zostało doborowi próby i wynikającym z niego konsekwencjom analitycznym. W trakcie prezentacji przedstawione zostały zarówno probabilistyczne, jak i nieprobabilistyczne strategie doboru oraz praktyczne implikacje wynikające z przyjęcia określonego planu. Temat okazał się szczególnie interesujący dla uczestników, ponieważ właściwe zaprojektowanie próby stanowi jeden z ważniejszych elementów procesu badawczego a podjęte decyzje mają wpływ na proces analizy i interpretacji danych.
  XII spotkanie, 24 października 2018 r.

  24 października odbyło się XII seminarium z cyklu problemy metodologii nauk społeczno-ekonomicznych. W trakcie spotkania poruszony został temat dokonywania kwerend w bazach czasopism na potrzeby przeglądu literatury. Prelegentką i prowadzącą dyskusję była dr Anna Osiewalska z Biblioteki UEK.
  Podczas seminarium zostały zaprezentowane największe i najczęściej wykorzystywane bazy czasopism wraz z funkcjonalnościami, które oferują w zakresie dokonywania kwerend. Uczestnicy mogli poznać zasady indeksowania źródeł oraz możliwości odczytywania rekordów z baz. Zostały również przedstawione sposoby wizualizacji danych związane z analizą powiązań bibliograficznych oraz współcytowaniami czasopism.

   

  XI spotkanie, 6 czerwca 2018 r.

  6 czerwca odbyło się ostatnie w roku akademickim 2017/2018 seminarium poświęcone problemom metodologii nauk społeczno-ekonomicznych. Spotkanie poprowadzone przez prof. dr hab. Adama Sagana z Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych dotyczyło przyczynowości w badaniach empirycznych. Podjęty temat stanowił kontynuację wątków poruszonych podczas jednego z poprzednich spotkań. Tym razem, w trakcie prezentacji, został omówiony problem przyczynowości w układach wielopoziomowych.

  X spotkanie, 16 maja 2018 r.

  16 maja miało miejsce przedostatnie w roku akademickim 2017/2018 seminarium metodologiczne. Prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki wygłosił prezentację pt. Jak (nie) opisywać badań metodą studium przypadku. W trakcie prezentacji omówiono zagadnienie rygoru metodologicznego z perspektywy paradygmatu pozytywistycznego i interpretatywnego. Zasadniczą część spotkania zajęło omówienie praktyk publikacyjnych opisu badań metodą studium przypadku zidentyfikowanych na podstawie analizy artykułów naukowych opublikowanych w latach 2012-2016 w krajowych czasopismach z zakresu zarządzania

  IX spotkanie, 25 kwietnia 2018 r.

  25 kwietnia br. odbyło się IX spotkanie w ramach seminarium poświęconego problemom metodologii nauk społeczno-ekonomicznych. Prof. dr hab. Adam Sagan z Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych przedstawił temat dotyczący przyczynowości w badaniach empirycznych. Poprawna identyfikacja zależności przyczynowych jest jednym z podstawowych celów badawczych. Podczas wystąpienia szczególna uwaga została poświęcona problemom kontroli zmiennych oraz oceny zależności przyczynowych. Temat okazał się niezwykle inspirujący dla uczestników dlatego postanowiono powrócić do niego na kolejnym spotkaniu.

   

  VIII spotkanie, 28 marca 2018 r.
  Kolejne spotkanie w semestrze letnim, 28 marca 2018 r., poprowadziła dr Jolanta Mirek z Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych. Tematem wiodącym były błędy w pytaniach kwestionariuszowych. Przedstawione wytyczne dla poprawnego konstruowania kwestionariusza ankiety zostały zilustrowane przykładami jak nie należy formułować pytań. Omówiliśmy także sytuacje, w których źle zbudowane pytanie potrafi być obarczone kilkoma wadami. W trakcie dyskusji podjęto wątek realizacji badań ankietowych z wykorzystaniem papierowego i elektronicznego kwestionariusza.

  VII spotkanie, 21 lutego 2018 r.

  W pierwszym spotkaniu w semestrze letnim, 21 lutego 2018 r., dr Grzegorz Bryda z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Laboratorium Socjologii Jakościowej (CAQDAS TM LAB) i Pracowni Fokusowej w Instytucie Socjologii UJ przedstawił zagadnienie komputerowej analizie danych jakościowych (CAQDAS). Podczas spotkania zostały zaprezentowane główne funkcjonalności oprogramowania wspierającego analizę danych nieustrukturyzowanych, ilustrując to analizą pola semantycznego i analizą treści. Omówiono także główne różnice w popularnych programach CAQDAS, jak i zademonstrowano sposoby analiz ilościowych możliwych do przeprowadzenia w QDA Miner.

  VI spotkanie, 17 stycznia 2018 r.

  W dniu 17 stycznia 2018 r. miało miejsce ostatnie w semestrze zimowym spotkanie naukowców zainteresowanych metodologią nauk społeczno-ekonomicznym. Podjętym temat to „Przesłanki stosowania grup fokusowych”, a prowadzącą była mgr Kamila Pilch, z Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi Katedry Administracji Publicznej. W trakcie prezentacji omówiono podstawowe zagadnienia związane z wyborem grup fokusowych jako metody pomocniczej oraz głównej, wykorzystywanej w badaniach projekcyjnych. Po prelekcji dyskusja koncentrowała się na błędach związanych z nieprawidłowym stosowaniem tej metody i adekwatnością jej aplikacji dla różnych problemów społeczno-ekonomicznych.

  V spotkanie, 29 listopada 2017 r.
  W dniu 29 listopada odbyło się kolejne spotkanie poświęcone problemom metodologicznym. Temat stanowił kontynuację wątków związanych z błędami badań sondażowych, o których już rozmawialiśmy podczas jednego z wcześniejszych spotkań („Pułapki i zagrożenia w badaniach sondażowych”). Wątek ten okazał się tak interesujący, że ponowiliśmy go z pomocą prezentującej temat dr Magdaleny Jelonek z Katedry Socjologii. W trakcie interesującej dyskusji na temat stosowania poziomu istotności jako kryterium formułowania wniosków o istnieniu zależności między zmiennymi w badaniach populacyjnych podniesiono kwestię, że nie zawsze jest to zasadne i może prowadzić do błędów. Kolejne spotkanie zaplanowano w nowym roku kalendarzowym.

  IV spotkanie, 8 czerwca 2017 r.

  Czwarte i ostatnie zarazem w semestrze letnim spotkanie odbyło się 8 czerwca br. Udział w nim wzięło 10 osób. Jego tytuł przewodni brzmiał „Pułapki i zagrożenia w badaniach sondażowych”. Dr Magdalena Jelonek z Katedry Statystyki na kanwie planu badania omawiała potencjalne błędy, jakie mogą pojawić się. Zagadnienie okazało się być niezwykle inspirujące i po dyskusjach okazało się, że nie wszystkie kwestie zdołano omówić. Z tego względu postanowiono o ponownym podjęciu tematu w kolejnym roku akademickim.

  III spotkanie, 18 maja 2017 r.
  W dniu 18 maja br. odbyło się trzecie spotkanie w ramach seminarium „Problemy metodologiczne zarządzania publicznego” adresowane dla pracowników uczelni zorganizowane przez Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi. W trzecim spotkaniu wzięło udział łącznie 13 osób reprezentujących kilka katedr, w których podejmuje się badania z tytułowej problematyki. Dr Krzysztof Jakóbik, pracownik Katedry Gospodarki Publicznej, przedstawił temat pt. „Dobre praktyki stosowania metod ilościowych w badaniach naukowych”. W ramach omawianego zagadnienia poruszano kwestie dotyczące zarówno przygotowania do badania, jak również gromadzenia danych, analizy, a także prezentacji.

  II spotkanie, 29 kwietnia 2017 r.
  W dniu 29 kwietnia br. odbyło się drugie spotkanie w ramach seminarium „Problemy metodologiczne zarządzania publicznego” adresowane dla pracowników uczelni zorganizowane przez Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi. W drugim spotkaniu wzięło udział łącznie 11 osób reprezentujących kilka katedr, w których podejmuje się badania z tytułowej problematyki. Dr Anna Pawlina, pracownik Katedry Socjologii, wygłosiła referat pt. „Strategie konstrukcji próby w badaniach jakościowych”. Po prezentacji, w której Prelegentka przedstawiła między nimi różne rodzaje strategie doboru próby, w tym a priori i ad hoc, odbyła się dyskusja. W jej trakcie zadawano pytania dotyczące zapewnienia wiarygodności uzyskanych danych w badaniach jakościowych, weryfikacji rygoru metodologicznego z punktu widzenia zarówno autora raportów opracowanych na podstawie takich badań, jak i recenzenta. Ponadto uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami w realizacji badań jakościowych i wyzwaniami z jakimi musieli się zmierzyć.

  I spotkanie, 9 marca 2017 r.

  W dniu 9 marca br. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach seminarium „Problemy metodologiczne zarządzania publicznego” adresowane dla pracowników uczelni zorganizowane przez Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi. W tym inauguracyjnym wydarzeniu wzięło udział łącznie 14 osób reprezentujących kilka katedr, w których podejmuje się badania z tytułowej problematyki. Prelegent, dr Krzysztof J. Jakóbik z Katedry Gospodarki Publicznej, przedstawił prezentację pt. „Publiczne rejestry i bazy danych statystycznych jako źródła informacji do celów zarządzania i ewaluacji”. W trakcie dyskusji omówiono kwestię oceny jakości danych w publicznym systemie informacyjnym, dostępu do danych publicznych i dobrych praktyk opisywania badań przeprowadzonych z wykorzystaniem tych źródeł.