Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca: dr Magdalena Jelonek

 • dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK
 • dr inż. arch. Dorota Jopek
 • dr Aldona Piotrowska
 • mgr Agnieszka Pacut
 • dr Piotr Kopyciński (od 25 października 2017 r.)
 • mgr Michał Żabiński (od 25 października 2017 r.)

Przedstawiciele studentów:

 • Kinga Cebo
 • Maria Dybel
 • Marcin Gandera
 • Natalia Leśniak
 • Monika Wilk

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy:

 • analiza i ocena funkcjonowania USZJK na Wydziale,
 • przygotowanie i przedłożenie Komisji Rektorskiej ds. Jakości Kształcenia, Dziekanowi oraz Radzie Wydziału sprawozdań dotyczących jakości kształcenia dla kierunków studiów I i II stopnia, na studiach doktoranckich, na studiach podyplomowych oraz dotyczące uwarunkowań jakości kształcenia,
 • przedstawienie Komisji Rektorskiej ds. Jakości Kształcenia propozycji udoskonalenia USZJK,
 • opracowanie i wdrażanie własnych procedur podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki prowadzonych kierunków i form studiów.

 

Sprawozdania

Ocena realizacji efektów kształcenia

Sprawozdania Zespołu za rok akademicki 2016/2017