Wydziałowy Zespół ds. Programowo – Dydaktycznych

Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK

 • prof. dr hab. Janina Filek
 • dr Jerzy Bukowski
 • dr Michał Kudłacz
 • dr Aneta Mendrek
 • dr Anna Pawlina
 • dr Bernadetta Zawilińska

Przedstawiciele studentów:

 • Marcin Gandera
 • Maciej Wiśniewski

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Programowo-Dydaktycznych należy m.in.:

 • opracowanie kryteriów wprowadzania zmian w programach studiów,
 • opiniowanie projektów kierunkowych efektów kształcenia i programów studiów oraz ich zmian,
 • weryfikacja planów studiów i programów kształcenia zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji oraz wytycznymi Senatu UEK,
 • opracowanie wymogów stawianych pracom dyplomowym,
 • opracowanie i doskonalenie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych,
 • podejmowanie działań w zakresie doskonalenia form dydaktyki,
 • opracowanie zasad współpracy z interesariuszami zewnętrznymi,
 • opiniowanie składanych wniosków o nagrody dydaktyczne,
 • opiniowanie projektów uchwał związanych z dydaktyką.

Zakres zadań, podstawy działania i organizację prac Wydziałowego Zespołu ds. Programowo-Dydaktycznych określa Regulamin.