Zakład Zarządzania Relacjami Organizacji

Zakład Zarządzania Relacjami Organizacji funkcjonuje w ramach Katedry Administracji Publicznej na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 1 lutego 2017 r.

Zasadniczym celem działania Zakładu jest prowadzenie prac naukowo badawczych i działalności dydaktycznej oraz rozwijanie i integrowanie dorobku teoretycznego, metodologicznego i aplikacyjnego w obszarze zarządzania relacjami różnego rodzaju organizacji społeczno-gospodarczych, zarówno wewnętrznymi, jak i z podmiotami szeroko rozumianego otoczenia (gospodarczego, politycznego, prawnego, społeczno-kulturowego itp.).

Problematyka naukowo-badawcza i dydaktyczna podejmowana w Zakładzie obejmuje opracowywanie z jednej strony nowych koncepcji i modeli teoretycznych oraz narzędzi metodycznych, a z drugiej tworzenie i wdrażanie rozwiązań użytkowych, przydatnych w praktyce społeczno-gospodarczej. Podejmowane zagadnienia są adekwatne do praktycznych potrzeb podnoszenia efektywności i doskonalenia funkcjonowania zarówno organizacji sektora publicznego, jak i instytucji zorientowanych na zysk, w szczególności w kontekście kształtowania relacji partnerskich z instytucjami otoczenia.

 

Obszary badawcze

 • zarządzanie relacjami i wartościami oraz zasobami niematerialnymi przedsiębiorstw i instytucji,
 • negocjacje społeczno-gospodarcze i procesy negocjacyjne w organizacji,
 • diagnozowanie i projektowanie struktur i procesów zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi oraz restrukturyzacja organizacyjna,
 • rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych,
 • zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji,
 • funkcjonowanie administracji publicznej – szczególnie w kontekście elastyczności działania i przewidywalności rozstrzygnięć (uznanie administracyjne),
 • efektywność polityk publicznych,
 • ekonomiczna analiza prawa,
 • prawo własności intelektualnej (w szczególności ochrona wynalazków i prawo autorskie),
 • działania na rzecz poprawy jakości legislacji,
 • ekonomia kultury,
 • ekonomia i partycypacja społeczna,
 • rynek pracy, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz grupy defaworyzowanych i wykluczenie społeczne.

 

ZESPÓŁ ZAKŁADU ZARZĄDZANIA RELACJAMI ORGANIZACJI

dr hab. Andrzej Kozina, prof. nadzw. UEK – Kierownik – szczegółowe informacje
dr Bartłomiej Biga, adiunkt – szczegółowe informacje
dr Norbert Laurisz, adiunkt – szczegółowe informacje
mgr Agnieszka Silenko – Sekretariat

 

PROJEKTY BADAWCZE

W Zakładzie realizowany jest projekt naukowo-badawczy pt. Dobre rządzenie – wybrane problemy oceny efektywności oraz przygotowywany projekt na temat polskiego modelu negocjacji zbiorowych.

W ramach projektu Firma-Idea w dniu 12.06.2017 odbędzie się seminarium naukowe na temat Zarządzanie procesami w Firmie-Idei. Jego celem jest prezentacja i analiza specyficznych problemów z zakresu zarządzania procesami w Firmie-Idei i sposobów ich rozwiązywania, uwzględniając zarówno identyfikację i ocenę realizowanych procesów, jak i ich projektowanie i doskonalenie. Przedstawione będą z jednej strony modele i koncepcje ogólne, odzwierciedlające szczególne cechy Firmy-Idei jako obiektu analizy (a zwłaszcza kwestie wartości, relacji, współdziałania i integracji), a z drugiej – problemy i narzędzia wykorzystywane dla celów realizacji procesów w poszczególnych obszarach jej funkcjonowania.