Konferencje i seminaria

Konferencja Katedry Filozofii

Problematyka konferencji mieści się obszarze z zakresu szeroko rozumianej problematyki etyczno-społeczno-biznesowej. Konferencje organizowane są cyklicznie i podejmują aktualne problemy badawcze.

[Najnowsza konferencja]
[Archiwum konferencji]

 

Seminaria naukowe

  • Filozofia & Ekonomia

Seminarium jest miejscem interdyscyplinarnej debaty między przedstawicielami nauk społecznych a specjalistami z zakresu filozofii społecznej i filozofii ekonomii. Przedmiotem naszych dyskusji były m.in.: koncepcja sprawiedliwości Amartyi Sena, zagadnienie wyjaśnienia naukowego w ekonomii, problem statusu modeli ekonomicznych, wątki ekonomiczne w koncepcji sprawiedliwości Johna Rawlsa.
[Najnowsze seminarium]
[Archiwum Filozofia & Ekonomia]

  • Seminarium CSR

Seminarium badawcze „CSR” jest miejscem dyskusji, w której uczestniczą przedstawiciele nauk społecznych, filozofowie społeczni oraz praktycy gospodarczy.
Seminarium ma charakter badawczy i aplikacyjny. Jego główną rolą jest stworzenie platformy dyskusyjnej dla osób zajmujących się problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. Pragniemy ułatwić wymianę poglądów na temat różnorodnych koncepcji i strategii społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sposobów ich wdrażania w praktyce życia gospodarczego.
[zobacz więcej]

  • Lektorium

To robocze seminarium poświęcone wspólnej lekturze książek i artykułów z zakresu metodologii i filozofii ekonomii. Jest otwarte dla wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów UEK, a także osób spoza uczelni, którzy są gotowi czytać teksty naukowe i wnosić aktywny wkład w dyskusję.
Spotykamy się w poniedziałki w godz. 18:00-19:30 w Katedrze Filozofii, ul. Rakowicka 16, pok. 44a.

Lektorium jest wydarzeniem promowanym w ramach Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii, więcej informacji na stronie www.filozofia-ekonomii.pl.

  • Spotkania z etyką

Prowadzimy debaty nad najbardziej palącymi lub najbardziej znaczącymi problemami etycznymi zajmującymi umysł współczesnego człowieka. Spotkania mają charakter otwarty, są skierowane do wszystkich pracowników oraz studentów UEK chcących przemyśleć lub przedyskutować, zaproponowany przez gościa-specjalistę istotny problem natury etycznej.
Spotkania mają charakter cykliczny, odbywają się 2 razy w roku.

  •  Seminarium antropologiczne im. Adama Węgrzeckiego

Seminarium poświęcone jest szeroko rozumianej filozofii człowieka. Dyskutowane są problemy podejmowane już w starożytności (natura człowieka i jego miejsce w świecie, rozum a emocje i uczucia, człowiek a społeczeństwo, agon), jak i te, które wiążą się z rozwojem współczesnej nauki i ideą “problematyczności człowieka” (ewolucja człowieka, historyzm a esencjalizm, deskrypcja versus proskrypcja, kulturowy i aksjologiczny wymiar egzystencji człowieka).
[Plakat ostatniego seminarium]