Studia I stopnia inżynierskie

Studia I stopnia inżynierskie


 

SPECJALNOŚĆ: PLANOWANIE I INŻYNIERIA PRZESTRZENNA  

Gospodarka Przestrzenna, jako kierunek studiów ma wybitnie interdyscyplinarny charakter. Od strony swego tła naukowego wykazuje związek z takimi dyscyplinami nauki, jak: ekonomia, architektura i urbanistyka, geografia, ekologia, geodezja i kartografia, socjologia, inżynieria środowiska. W nieco mniejszym, ale zauważalnym zakresie także: prawo, historia sztuki, nauki o zarządzaniu, kształtowanie środowiska, budownictwo, transport, informatyka.

Od strony praktyki, „gospodarowanie przestrzenią” oraz „gospodarowanie w przestrzeni” wymaga od planistów, projektantów oraz zawodów zajmujących się urządzaniem terenów i zarządzeniem rozwojem rozległej wiedzy i umiejętności nawiązujących do wszystkich wymienionych dyscyplin. Nie jest możliwe ujęcie w sylwetce absolwenta jednego kursu kształcenia (kierunku studiów) dogłębnych kwalifikacji we wszystkich zakresach. Kierunek studiów Gospodarka Przestrzenna jest zatem pomyślany od samego początku (połowa lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku), jako kształcenie, które może i powinno być realizowane w uczelniach różnego typu: ekonomicznych, technicznych, rolniczych, wydziałach geograficznych i wydziałach pokrewnych w uniwersytetach. Absolwenci tego typu uczelni łącznie dopiero, współdziałając odpowiednio ze sobą są w stanie wypełniać wskazywane wyżej zadania. Plany studiów we wszystkich uczelniach uwzględniać muszą wspólny, główny trzon przedmiotów; różnią się one jednak znacząco w treściach przedmiotów pozostających do bardziej swobodnej decyzji uczelni.
W uczelni ekonomicznej szczególny nacisk kładziony jest na zdobywanie wiedzy i umiejętności zarządzania zespołami planistycznymi oraz sporządzania analiz ekonomicznych będących podstawą podejmowania trafnych decyzji zagospodarowania przestrzennego.

 

Elementy kwalifikacji absolwenta studiów inżynierskich

Różnorodność przedmiotów ujęta w planie studiów pozwala na kształcenie specjalistów zajmujących się różnymi aspektami urbanistyki i planowania przestrzennego, a także zarządzania w organach i instytucjach samorządowych, w szczególności w wydziałach planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, urbanistyki i architektury, ochrony środowiska przyrodniczego, biurach rozwoju i promocji, jednostkach administracji samorządowej i prywatnej przedsiębiorczości.

W stosunku do sylwetki absolwenta studiów licencjackich, absolwent studiów inżynierskich jest dodatkowo przygotowany do:

– współdziałania w opracowywaniu planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych,
– opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania,
– sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego,
– przygotowywania ofert inwestycyjnych,
– planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej,
– planowania systemów transportowych i związanych z nimi obiektów obsługi transportu obszarów zurbanizowanych,
– współpracy przy opracowywaniu planów regionalnych i planów euroregionów,
– współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych oraz stosowania podstawowych narzędzi programów systemu informacji przestrzennej (geograficznej) w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

Ponadto, absolwent studiów inżynierskich jest przygotowany do pracy w pracowniach projektowych. Założeniem jest, że zna on język obcy na poziomie biegłości B2. Będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalność Planowanie i inżynieria przestrzenna ma charakter studiów inżynierskich i jej absolwenci uzyskują dyplom inżyniera.

Opracowanie: Prof. T.Kudłacz