Studia I stopnia licencjackie

Studia I stopnia licencjackie


Studia licencjackie na kierunku Gospodarka przestrzenna mają przygotować specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności w planowaniu przestrzennym, programowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego oraz we współdziałaniu administracji rządowej i samorządowej, w kształtowaniu międzynarodowej współpracy regionów i miast. Specyfika gospodarki przestrzennej stanowi o znacznym zapotrzebowaniu na wysoko kwalifikowane kadry ekonomiczne o specjalistycznym i często interdyscyplinarnym, przygotowaniu zawodowym.Program kształcenia kierunkowego obejmuje szeroki zestaw przedmiotów, m.in. z zakresu funkcjonowania gospodarki regionalnej i samorządowej, planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, gospodarki miejskiej, historii urbanistyki. Przekazywany jest zasób wiedzy teoretycznej i merytorycznej działania w zakresie planowania przestrzennego, programowania rozwoju regionalnego i lokalnego, współdziałania administracji rządowej i samorządowej oraz poprzez współpracę z regionami europejskimi.

Współpraca z praktyką gospodarczą

Współpraca z praktyką życia gospodarczego stanowi ważny element kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna. Katedry prowadzące ten kierunek ściśle współpracują z Ministerstwem Gospodarki, Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie oraz z urzędami wojewódzkimi i urzędami miejskimi szeregu miast w południowo-wschodniej Polsce. Kontakty z praktyką gospodarczą dotyczą: problematyki prac badawczych poszczególnych katedr, praktyk studenckich odbywanych m.in. w różnych urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz w biurach planowania przestrzennego, a także tematyki podejmowanych prac licencjackich. Katedry organizują seminaria i konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym z zakresu gospodarki przestrzennej, programowania rozwoju regionalnego i lokalnego oraz gospodarki samorządowej.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne na kierunku Gospodarka przestrzenna prowadzą pracownicy Katedry Gospodarki Regionalnej. Ponadto wykłady prowadzić będą również pracownicy z innych katedr, m.in. z Katedry Finansów, Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju, Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, Katedry Prawa Publicznego, Katedry Marketingu, oraz wybitni specjaliści z praktyki gospodarczej.

Specjalności na kierunku Gospodarka przestrzenna:

STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO (Gospodarka regionalna)

Studenci zapoznawani są w szerokim zakresie m.in. z praktyką i zasadami programowania regionalnego w Unii Europejskiej oraz wynikającymi z tego wnioskami dla Polski. Bardziej specjalistycznej wiedzy dostarczają zajęcia dotyczące monitorowania rozwoju regionalnego i lokalnego, prognozowania rozwoju, procesów negocjacji oraz oceny osiągnięć realizowanej polityki rozwoju.

Perspektywy zawodowe. Studia przygotowują do pracy w służbach planistyczno-zarządzających organów samorządowych wszystkich szczebli. Nowy model polityki regionalnej państwa w istotny sposób podnosi rangę programowania rozwoju jako narzędzia koordynowania lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych celów rozwoju. Biorąc pod uwagę istotne – wymuszone nową organizacją terytorialną kraju – zmiany w wymogach merytorycznych przygotowania kadr w administracji publicznej, absolwenci tej specjalności nie powinni mieć trudności ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy.

 ZARZĄDZANIE MIASTEM (Gospodarka miejska) 

Program kształcenia na tej specjalności obejmuje wiedzę z zakresu funkcjonowania i rozwoju miast. Studentom proponuje się szeroki i różnorodny zestaw przedmiotów  z  zakresu  projektowania urbanistycznego,  gospodarki  gruntami, rewitalizacji zespołów miejskich, rynku turystycznego, zarządzania strategicznego, usług komunalnych jak też rachunkowości budżetowej. Studenci zdobywają również  praktyczne umiejętności w dziedzinie planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego w administracji publicznej, w biurach i pracowniach urbanistycznych.

Perspektywy zawodowe. Absolwenci specjalności przygotowani są do pełnienia różnych funkcji w instytucjach planowania przestrzennego, zarządzania finansami publicznymi, zarządzania mieniem komunalnym oraz w organach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Ponadto mogą być zatrudniani w biurach projektów i pracowniach planistyczno-urbanistycznych.