Studia II stopnia (magisterskie 3-sem.)

Studia II stopnia (magisterskie 3-semestralne)


Dla absolwentów studiów inżynierskich pierwszego stopnia

Gospodarka przestrzenna, jako kierunek studiów, cechuje się wysokim stopniem interdyscyplinarności. Prowadzony jest w szeregu uczelniach o różnym profilu kształcenia (uczelnie ekonomiczne, politechniki, uczelnie techniczne, rolnicze). Jest to wynikiem potrzeb praktyki zgłaszającej zapotrzebowanie nie tylko na specjalistów o różnym zasobie wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarki przestrzennej, ale zdolnych jednocześnie do współdziałania w interdyscyplinarnych grupach rozwiązujących złożone problemy praktyczne.

Zgodnie z uzgodnieniami przyjętymi w ramach Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna, do której należy nasza Uczelnia, Studia w zakresie Gospodarki przestrzennej prowadzone w Uniwersytetach Ekonomicznych nakierowane są przede wszystkim na aspekty ekonomiczne gospodarowania przestrzenią i gospodarowania w przestrzeni. Taki też profil, dostosowany do wymiaru czasowego kształcenia, staramy się zapewniać w ramach trzy-semestralnych studiów magisterskich.

Studia magisterskie na kierunku Gospodarka przestrzenna prowadzone w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie mają przygotować specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności do projektowania przestrzeni publicznych, programowania rozwoju w układach terytorialnych, gospodarowania zasobami potencjału wytwórczego z  zachowaniem rozwoju zrównoważonego. W sylwetce absolwenta studiów magisterskich ważne są również elementy wiedzy ogólnoteoretycznej, m.in.: filozofia, socjologia, pogłębiona wiedza z teorii ekonomii, finanse, prawo.

Studia II stopnia (magisterskie) zaprojektowano przede wszystkim z myślą o tych, którzy ukończyli studia inżynierskie pierwszego stopnia (7 semestrów). Studia rozpoczynają się od lutego  w danym roku i oferują interesującą wiedzę specjalistyczną o zróżnicowanym wyrazie ukonstytuowanym w obszarze ekonomii, przyrody, a także problemów społecznych jak i technicznych. Kadra wykładowców liczy kilkudziesięciu pracowników naukowo-dydaktycznych, specjalistów oraz praktyków w zakresie ekonomii, architektury, urbanistyki, geografii, planowania przestrzennego, programowania rozwoju lokalnego i regionalnego, ekologii, geodezji, kartografii, socjologii, inżynierii środowiska, budownictwa, transport, infrastruktury technicznej oraz informatyki i geoinformatyki (oprogramowanie GIS, LIS, AutoCAD, EWMAPA, Surfer i inne). Nasze doświadczenie (Kierunek GP powołano w naszej Uczelni już w 1996 roku) oraz optymalne moduły zajęć pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi.

Opracował Prof. T. Kudłacz