Studia II stopnia (magisterskie 4-sem.)

Studia II stopnia magisterskie


 

 Program kształcenia oraz plan studiów magisterskich Kierunku Gospodarka Przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie adresowany jest przede wszystkim do absolwentów pierwszego stopnia tego kierunku, a także kierunków i specjalności pokrewnych (Nieruchomości, Gospodarki i Administracji Publicznej, Finansów Publicznych, Gospodarki Miejskiej, Ekonomii, Geografii Ekonomicznej).

W świetle Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, znowelizowanej w 2011 roku, do odbywania studiów drugiego stopnia w uczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz ma tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny (art.169). Oznacza to, że z formalnego punktu widzenia studia na tym kierunku może podjąć osoba legitymująca się dyplomem licencjata (inżyniera, magistra) dowolnego kierunku studiów.

Studia drugiego stopnia uruchomione są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Trwają cztery semestry. W trakcie przygotowywania jest program kształcenia dla trzy-semestralnych studiów drugiego stopnia dla absolwentów studiów inżynierskich.

Kandydaci na studia stacjonarne zdają egzamin z zagadnień gospodarki przestrzennej lub finansów lub ekonomii. W zakładce „do pobrania” znajdują się zestawy bardziej szczegółowych problemów z wymienionych wyżej trzech grup zagadnień. Kandydat dokonuje wyboru jednej z tych grup.

W ostatnich dwóch semestrach student przygotowuje pracę dyplomową, której obrona, po uprzednim zaliczeniu wszystkich przedmiotów z planu studiów, oznacza uzyskanie tytułu zawodowego magistra.

Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu planowania zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego zgodnie z wymogami cywilizacyjnymi, moż­liwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego. Absolwent ma kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocja­cyjne, rozumie uwarunkowania społeczne i interkulturowe swojej działalności. Jest przygotowany do:

– opracowywania dokumentów planistycznych jednostek osiedleńczych oraz regio­nów i kraju;

– konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek prze­strzennych;

– sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów;

– planowania rozwoju infrastruktury technicznej i systemów transportowych;

– współpracy przy konstruowaniu europejskiej perspektywy rozwoju przestrzennego;

– pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompe­tencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej; zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym, w tym zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami;

– opracowywania analiz i podejmo­wania działań z zakresu marketingu terytorialnego;

– prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; przedsiębior­stwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieru­chomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się porad­nictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (dok­toranckich).