Zakład Gospodarki Miejskiej

Zakład Gospodarki Miejskiej

Zakład Gospodarki Miejskiej  funkcjonuje od 1993 r. w ramach Katedry Gospodarki Regionalnej. Zakład realizuje kształcenie i prace badawcze z zakresu gospodarki przestrzennej, projektowania urbanistycznego, oraz rozwoju i polityki regionalnej i lokalnej, gospodarki gruntami, rewitalizacji zespołów miejskich, ekonomicznych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego, zagadnień architektoniczno-krajobrazowych ze szczególnym uwzględnieniem odnowy miast oraz krajobrazu miejskiego.

Działalność dydaktyczna pracowników obejmuje nauczanie na trzech stopniach kształcenia (licencjacki, magisterski, doktorski). Zajęcia z przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych na kierunkach Gospodarka Przestrzenna, Finanse i Rachunkowość i studiach doktoranckich, wsparta badaniami naukowymi, w całości związana jest z profilem badawczym i prowadzonymi pracami naukowymi kadry naukowo-dydaktycznej. Szczególnym polem dydaktycznym w zakresie prac dyplomowych są tematy dotyczące skutków ekonomicznych opracowań planistycznych na poziomie studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy. Działalność naukowa prowadzona przez pracowników Zakładu mająca swe odbicie także w nauczaniu, obejmuje zagadnienia teoretyczne i projektowe związane z funkcjonowaniem i rozwojem sieci osadniczej.

Zakład jest opiekunem specjalności Zarządzanie miastem na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Finansów. Studenci będący pod opieką Zakładu są włączani do prac naukowych oraz współpracy gospodarczej. Zakład współpracuje z jednostkami naukowymi oraz z administracją publiczną, Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie, Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej, Urzędem Miasta Krakowa, Urzędem Marszałkowskim województwa małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Krakowie oraz z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

 


Kierownik:

Prof. dr hab. Anna Harańczyk
p. 406 pawilon F, tel. 12 293 53 24
anna.haranczyk@uek.krakow.pl

Skład Zakładu:

Dr Monika Musiał-Malagó
p. 403 pawilon F, tel. 12 293 53 14
musialm@uek.krakow.pl

Dr inż. arch. Dorota Jopek
p. 418 pawilon F, tel. 12 293 59 72
jopekd@uek.krakow.pl

Dr inż. Magdalena Zdun
p. 418 pawilon F, tel. 12 293 59 72
zdunm@uek.krakow.pl

Mgr inż. arch. kraj. Laura Klimczak
p. 404 pawilon F, tel. 12 293 55 33
klimczakl@uek.krakow.pl

Mgr inż. Mateusz Ilba
p. 418 pawilon F, tel. 12 293 59 72