Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO

W 1993 roku w Katedrze Historii Gospodarczej powołano dwa zakłady: Zakład Historii Gospodarczej i Zakład Rozwoju Miast.
Zakład Rozwoju Miast, w związku z podpisaniem w maju 2008 r. przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego i Dyrektora Generalnego UNESCO umowy w sprawie powołania na Uniwersytecie Katedry UNESCO, zarządzeniem z dnia 21 V 2008 zmienił nazwę na Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich (UNESCO Chair for Heritage and Urban Studies). Zakładem kieruje od 1993 roku prof. dr hab. Jacek Purchla.

Katedra UNESCO ds. Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich
W 2008 r. Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej rozpoczęła współpracę w ramach sieci UNITWIN/UNESCO mającej na celu inicjowanie międzynarodowych projektów badawczych. Działalność w tej sieci odbywa się w oparciu o pięcioletnie umowy zawierane pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym a UNESCO. W ramach tej współpracy Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich, kierowany przez prof. Jacka Purchlę, stał się pierwszą w Europie Środkowej Katedrą UNESCO specjalizującą się w badaniach nad ochroną i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym. W badaniach tych do problematyki dziedzictwa aplikowana jest teoria ekonomii i zarządzania. Katedra specjalizuje się także w edukacji w zakresie zarządzania dziedzictwem, ochrony i rewitalizacji krajobrazu kulturowego, zrównoważonego rozwoju oraz turystyki ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Od 2015 roku prof. Jacek Purchla, kierownik Katedry UNESCO, pełni funkcję przewodniczącego Polskiego Komitetu UNESCO i aktywnie uczestniczy w międzynarodowych działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa. W 2016 r. został wybrany na przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO i będzie przewodniczył 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbędzie się w Krakowie w dniach 2–12 lipca 2017 r. W sesji weźmie udział około 3 tys. osób z ponad 190 państw świata. Podczas obrad, które odbędą się w Centrum Kongresowym ICE Kraków, dokonywane będą m.in. nowe wpisy na Listę Światowego Dziedzictwa.

Lokalizacja: budynek Biblioteki Gł., pok. 409-411

Sekretariat: budynek Biblioteki Gł., pok. 409 B, tel. 12/ 293 7527 khgis(at)uek.krakow.pl