Wydziałowe wytyczne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej znajdują się    tutaj.

 

Praktyczny przewodnik – co musisz zrobić przed złożeniem pracy w Dziekanacie Wydziału GAP?

Przy składaniu pracy dyplomowej Student zobowiązany jest do:

 • złożenia w Dziekanacie WGAP zaświadczenia z Działu Rozliczeń Studentów i Doktorantów (pokój 104 w Budynku głównym) o  niezaleganiu  z  płatnościami. Wcześniej należy uregulować wszelkie opłaty względem Uczelni w tym:
  • opłata za dyplom 60 zł (płatne na indywidualny rachunek studenta widoczny w Wirtualnym dziekanacie lub wpłatomacie w  budynku Biblioteki, dodatkowo,
  • 40 zł za odpis dyplomu w języku angielskim (nieobowiązkowy),
 • uzupełnienia indeksu (wszystkie daty przy ocenach, liczba godzin W i ĆW oraz punkty ECTS, wykłady do wyboru, praktyki – str. 82),
 • dostarczenia pracy w wersji archiwalnej (drukowana dwustronnie, czcionka Times New Roman tekst 9 pkt., z płaską plastikową listwą zaciskową),
 • zapisania tematu pracy na stronie tytułowej i w systemie plagiat.pl bez użycia kapitalików czyli literami niedrukowanymi,
 • na życzenie promotora przedłożenie 2 oprawionych prac dyplomowych (jedna z pisemną zgodą promotora na złożenie pracy oraz propozycją recenzenta), w każdym egzemplarzu pracy na końcu należy umieścić SKRÓCONY raport podobieństwa wydrukowany z systemu PLAGIAT.pl z  logo naszej uczelni podpisany przez Promotora,
 • wpięcia do każdej z prac na str. 2 podpisanego oświadczenia studenta o  samodzielnym przygotowaniu pracy (Plik z oświadczeniem dostępny jest w zakładce DO DRUKU),
 • złożenia ostatecznej wersji pracy nagranej np. na płycie CD (opisanej: Imię i Nazwisko, nr albumu),
 • dostarczenia 4 zdjęć o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm w stroju galowym (ewentualnie 1  zdjęcie więcej w  przypadku wnioskowania o odpis dyplomu w języku angielskim).

 

 Studenci, którzy powtarzają ostatni semestr studiów   z powodu niezłożenia pracy dyplomowej i otrzymali zgodę Dziekana na przepisanie ocen z tego semestru zobowiązani są do przepisania w indeksie w  aktualnym semestrze nazw wszystkich przedmiotów wraz z godzinami i  punktami ECTS (bez nazwisk wykładowców, ocen, dat).

Jedynie w przypadku seminarium (ew. powtarzanego przedmiotu) należy wpisać imię i nazwisko Promotora (wykładowcy) i  uzyskać wpis: zaliczenie i podpis.

Pracę (egzemplarz archiwalny i ewentualnie egz. dla promotora i recenzenta- wraz z wymiennymi powyżej dokumentami) należy osobiście złożyć w Dziekanacie WGAP (pok. 207, Budynek główny), nie później niż tydzień przed planowaną datą obrony. Godziny pracy dziekanatu dostępne na stronie.

 

Podczas składania pracy w dziekanacie student otrzyma do wypełnienia:

 

SYSTEM ANTYPLAGIATOWY – informacje podstawowe

Dla Studentów piszących prace dyplomowe został stworzony kurs omawiający zagadnienia uzyskiwania dostępu do systemu antyplagiatowego UEK, wgrywania prac do weryfikacji, najczęściej spotykanym problemom itd.

 • aktywacja uczelnianego konta pocztowego z terenu Uczelni:   http://student.uek.krakow.pl (jeśli student dotychczas nie korzystał z poczty sNRALBUMU@student.uek.krakow.pl)
 • logowanie na konto pocztowe: http://student.uek.krakow.pl
 • odszukanie maila od Plagiat@uek.krakow.pl z marca 2019 r., ustawienie hasła do konta w systemie antyplagiatowym,
 • logowanie do systemu antyplagiatowego: www.uek.plagiat.pl

W przypadku problemów (np. niewłaściwy Wydział przy Państwa nazwisku w systemie plagiat.pl) należy zgłosić się do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Systemu Antyplagiatowego UEK:

Uczelniany Administrator Systemu Antyplagiatowego UEK:

 • e-mail: uasa@uek.krakow.pl
 • telefon: (+48) 12 293 59 50
 • adres: Centrum Informatyki, pawilon A, pokój 119

 

Przed obroną pracy:

 • wszyscy studenci zwracają książki z Biblioteki UEK (potwierdzeniem rozliczenia się z Wypożyczalnią UEK jest pieczątka „KSIĄŻKI ZWRÓCONO” w indeksie),
 • pytania na obronę dla kierunku Gospodarka przestrzenna dostępne są pod linkiem.

 

 

Terminy:

Zgodnie z Regulaminem studiów wyższych w UEK student jest zobligowany do złożenia pracy dyplomowej do ostatniego dnia sesji poprawkowej tj. do 16 września 2019 r. Po tym terminie student zostanie skreślony z listy studentów za niezłożenie pracy w terminie.

Obrony prac dyplomowych na Wydziale GAP zaplanowano:

 • do 15 lipca 2019 r.
 • od 6 września 2019 r.

Szczegółowe daty obron zostają ustalenie na podstawie kalendarza Dziekanów, Promotorów i Recenzentów. Ze względu na zmianę druków dyplomów od 1 X 2019 r. zachęcamy do przystąpienia do obrony do 30 IX 2019 r.

Kandydaci na studia II stopnia na UEK powinni uzyskać status absolwenta („obronić się”) do 20 września 2019 r. (potwierdzenie podjęcia studiów od 19-21 września).