Administracja, GAP, Socjologia

Aby z powodzeniem zaliczyć studencką praktykę zawodową:

 1. Wybierz instytucję, w której zamierzasz się odbyć praktykę. Zalecamy, aby miejscem odbywania praktyk zawodowych były instytucje sektora publicznego względnie instytucje finansowe np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe. W indywidualnych przypadkach, po akceptacji opiekuna praktyk, możliwe jest odbycie praktyk w innych podmiotach gospodarczych.
 2. Przygotuj umowę o praktykę w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (wzór do pobrania poniżej), przedłóż ją do podpisu organizatorowi praktyki (czyli reprezentantowi instytucji, w której odbywa się praktykę),
  Kierownikowi odpowiedniej Katedry:
  dla Administracji – prof. UEK dr hab. Janusz Koczanowski
  dla GAP-u – prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur
  dla Socjologii – prof. dr hab. Anna Karwińska
  Umowy najlepiej zostawić w Sekretariacie odpowiedniej Katedry.
 3. Wykup ubezpieczenie OC i NNW na czas trwania praktyki. Polisy ubezpieczeniowe są integralnym załącznikiem umowy o praktykę.Możesz kupić ubezpieczenia za pośrednictwem Parlamentu Studenckiego: http://ubezpieczenia.psuek.pl/.
 4. Po odbyciu praktyki przygotuj raporty (dwa wzory – załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do pobrania poniżej), przedłóż je do podpisu organizatorowi praktyki, a później złóż u opiekuna praktyk wraz z indeksem (z uzupełnioną stosowną rubryką na s. 82) i jednym egzemplarzem umowy.
 5. Pamiętaj, że umowę, zaliczony raport i polisy ubezpieczeniowe należy złożyć do 15 dni po zakończeniu odbywania praktyki. Jeżeli praktyka ma miejsce w okresie wakacyjnym, wspomniane dokumenty należy złożyć przy możliwej okazji bez zbędnej zwłoki.
 6. Praktykę zawodową musisz odbyć do końca semestru zimowego trzeciego roku studiów. To warunek zaliczenia tego semestru.

Pracujesz i chcesz zaliczyć swoją pracę jako praktykę zawodową?
Złóż wniosek o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki (poniżej) oraz kopię umowy o pracę/umowy zlecenia ze swoim pracodawcą.
Decyzję w sprawie zaliczenia lub niezaliczenia pracy jako praktyki podejmuje Opiekun praktyk.

Ważne informacje dodatkowe:
Czas trwania praktyki to co najmniej trzy pełne tygodnie (21 dni kalendarzowych).

Opiekunem praktyk w roku akademickim 2016/2017:

 • dla Administracji jest dr Małgorzata Mędrala-Natkaniec
 • dla GAP-u jest dr Michał Kudłacz

Uczelnia nie zwraca żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki.

Do pobrania:
Regulamin praktyk zawodowych – do pobrania
Raport z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej – do pobrania
Zgoda na zaliczenie – jako studenckiej praktyki zawodowej – pracy zawodowej – do pobrania
Umowa o organizację praktyk studenckich – do pobrania
Ocena merytoryczna praktykanta – do pobrania

Gospodarka przestrzennainformacje