Opiekunowie praktyk w r.a. 2018/19:

 • Administracja: dr Magdalena Frańczuk z Katedry Prawa Publicznego (od 1 marca 2019 r.)
 • Gospodarka i administracja publiczna:  dr Agnieszka Pacut z Katedry Gospodarki Publicznej,
 • Gospodarka przestrzenna: dr inż. Paulina Śliz, dr inż. Mateusz Ilba z Katedry Gospodarki Regionalnej,
 • Socjologia: dr Katarzyna Kwarcińska z Katedry Socjologii.

Zasady odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych:

Aby z powodzeniem zaliczyć studencką praktykę zawodową:

 1. Wybierz instytucję, w której zamierzasz się odbyć praktykę. Zalecamy, aby miejscem odbywania praktyk zawodowych były instytucje sektora publicznego względnie instytucje finansowe np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe. W indywidualnych przypadkach, po akceptacji opiekuna praktyk, możliwe jest odbycie praktyk w innych podmiotach gospodarczych.
 2. Przygotuj umowę o praktykę w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (wzór do pobrania poniżej), przedłóż ją do podpisu organizatorowi praktyki (czyli reprezentantowi instytucji, w której odbywa się praktykę),
  Kierownikowi odpowiedniej Katedry:
 • dla Administracji: prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur,
 • dla GAP-u: prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur,
 • dla Socjologii: prof. UEK dr hab. Przemysław Kisiel.
  Umowy prosimy pozostawić do podpisu w Sekretariacie odpowiedniej Katedry.

3.  Wykup ubezpieczenie OC i NNW na czas odbywania praktyki (strona PSUEK)

4. Po odbyciu praktyki przygotuj raporty (dwa wzory – załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do pobrania poniżej), przedłóż je do podpisu organizatorowi praktyki, a później złóż u opiekuna praktyk wraz z indeksem (z uzupełnioną stosowną rubryką na s. 82) i jednym egzemplarzem umowy.

4.  Pamiętaj, że umowę, zaliczony raport i polisy ubezpieczeniowe należy złożyć do 15 dni po zakończeniu odbywania praktyki. Jeżeli praktyka ma miejsce w okresie wakacyjnym, wspomniane dokumenty należy złożyć przy możliwej okazji bez zbędnej zwłoki.

5. Praktykę zawodową musisz odbyć do końca semestru zimowego trzeciego roku studiów. To warunek zaliczenia tego semestru.

Ważne informacje dodatkowe:
Czas trwania praktyki  jest  określony w Twoim planie studiów – sprawdź na stronie (wybierając rok rozpoczęcia studiów).

Uczelnia nie zwraca żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki.

Studenci  chcący  odbyć i zaliczyć praktykę zawodową   przed upływem piątego semestru studiów  I stopnia są proszeni o uzyskanie zgody Dziekana oraz przedłożenie ww. pisma do Dziekanatu Wydziału GAP wzór tutaj

 

Pracujesz i chcesz zaliczyć swoją pracę jako praktykę zawodową?

Złóż wniosek o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki (poniżej), Ocenę merytoryczną praktykanta (poniżej) oraz kopię umowy o pracę/umowy zlecenia ze swoim pracodawcą.
Decyzję w sprawie zaliczenia lub niezaliczenia pracy jako praktyki podejmuje Opiekun praktyk.

Do pobrania:

Regulamin praktyk zawodowych – do pobrania
Umowa o organizację praktyk studenckich – do pobrania
Raport z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej – do pobrania
Zgoda na zaliczenie – jako studenckiej praktyki zawodowej – pracy zawodowej – do pobrania
Ocena merytoryczna praktykanta – do pobrania

Czas trwania praktyki wynosi 4 tygodnie kalendarzowe. Termin odbywania praktyki powinien być zgodny z wyznaczonym planem studiów. Odbywanie praktyki nie  stanowi okoliczności usprawiedliwiającej zaprzestania wykonywania innych obowiązków wynikających z  regulaminu studiów i  programu kształcenia.

Opiekunowie praktyk studenckich

Dla studentów, których  promotorem pracy dyplomowej jest pracownik Katedry Gospodarki Regionalnej opiekunami praktyk zawodowych są:

dr  inż. Mateusz Ilba

 • I stopień, inżynierskie stacjonarne (4. sem., letni)

dr  inż. Paulina Śliz

 • II stopień, 3-semestralne, stacjonarne (1. sem., letni)

Studenci, których  promotorem pracy dyplomowej jest pracownik innej katedry niż Katedra Gospodarki Regionalnej muszą dowiedzieć się w sekretariacie odpowiedniej dla promotora katedry, kto jest opiekunem praktyk zawodowych.

Dla studentów realizujących seminarium u pracownika Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej – dr hab. Piotr Paweł Małecki, prof. UEK
(w okresie do 31.12.2018 w zastępstwie dr Ksymena Rosiek)

Miejsce odbywania praktyki

Miejsce odbywania praktyk studenckich powinno być zgodne   z profilem kształcenia na  kierunku Gospodarka przestrzenna. Praktyki powinny odbywać się w  szczególności w:

 • jednostkach administracji samorządowej lub rządowej;
 • agencjach rozwoju;
 • pracowniach projektowych lub zespołach przygotowujących opracowania i  dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • w jednostkach komercyjnych lub niekomercyjnych, których działalność bezpośrednio nawiązuje do zagadnień gospodarki przestrzennej.

Student samodzielnie poszukuje miejsca praktyki zawodowej, a o miejscu odbywania praktyki decyduje promotor pracy dyplomowej studenta.

Ważniejsze obowiązki studenta

Zapoznanie się i   przestrzeganie:

 • Regulaminu studiów w  zakresie studenckich praktyk zawodowych – paragraf 20,
 • Ramowego programu studenckich praktyk zawodowych dla kierunku studiów: Gospodarka przestrzenna (zał. 1).

Krok 1: Odnalezienie miejsca odbywania praktyki w  uzgodnieniu z  promotorem pracy dyplomowej.

Krok 2: Prośba studenta o przyjęcie na praktykę.

Krok 3: Uzgodnienie szczegółowego programu praktyki z  organizatorem praktyki (zadania do  realizacji podczas praktyki) w  konsultacji z promotorem pracy dyplomowej.

Krok 4: Zabezpieczenie Umowy o odbycie praktyki (zał. 2) w 3 szt., po jednej dla każdej ze stron. Pierwszy podpisuje student, drugi podpisuje podmiot. Z  tak podpisanymi umowami student przychodzi do  opiekuna praktyki.  Wzór programu praktyk znajduje się w zał. 5.

Krok 5: Wykupienie  na czas odbywania praktyki ubezpieczenia OC oraz  NNW.

Krok 6: Podpisane umowy przez studenta i organizatora praktyki, student rejestruje na stronie internetowej.  Potwierdzenie tej rejestracji otrzymane e-mailem należy wydrukować i dołączyć do składanych dokumentów.

Krok 7:  Pełną i  podpisaną dokumentację student składa w sekretariacie Katedry Gospodarki Regionalnej. Procedura rejestracyjna (w  tym: podpisy) trwał ok. 1 tydzień. Złożenie pełnej dokumentacji oznacza:

 •  komplet trzech wypełnionych umów,
 • polisy ubezpieczenia OC oraz  NNW na  okres obowiązywania praktyki,
 • program praktyk podpisany i  opieczętowany przez  podmiot,  w  którym student będzie realizował praktykę,
 • wydrukowane potwierdzenie rejestracji on-line (patrz: Krok 6).

Krok 8:  Podpisane umowy przez opiekuna praktyk wydawane będą w czwartki i piątki.

Krok 9:  Złożenie raportu z przebiegu praktyki (zał.3).

Zaliczenie pracy zawodowej  na  poczet praktyki

Praca zawodowa studenta może zostać zaliczona na poczet praktyki zawodowej pod warunkiem realizacji Celów praktyk ustalonych w Ramowym programie studenckich praktyk zawodowych dla kierunku studiów: Gospodarka przestrzenna.

W celu uznania pracy zawodowej jako ekwiwalentu praktyki, student składa wniosek (zał.4) do odpowiedniego opiekuna praktyk studenckich wraz z kopią umowy o pracę (potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

Studenci ubiegający się o zliczenie pracy na poczet praktyk są również zobowiązani do rejestracji on-line.

Zał. 1_Ramowy program studenckich praktyk zawodowych dla kierunku studiów: Gospodarka przestrzenna,
Zał. 2_Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej,
Zał. 3_Raport z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej,
Zał. 4_Wniosek o zaliczenie pracy zawodowej na poczet studenckiej praktyki zawodowej,
Zał. 5_Wzór programu praktyk.