Kontrast
 • English

 • Wielokierunkowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna Kolegium GAP

  Program Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej  (WISE GAP) to program oparty na innowacyjnych metodach i formach nauczania wspartych solidną akademicką wiedzą, skierowany do  ambitnych studentów chcących poszerzać wiedzę (również z innych kierunków) i rozwijać swoje umiejętności.  

   

  Student uczestniczący w WISE GAP realizuje własny, indywidualny program studiów w cyklu semestralnym. Oczekuje się, że Student w swoim indywidualnym programie realizował będzie przedmioty również z innych kierunków studiów na UEK.  WISE GAP przewiduje zajęcia w formie tutorialu, czyli indywidualnej pracy Studenta z  wybranym przez niego tutorem. W ramach tutorialu Student przygotowuje eseje na wybrane przez siebie tematy oraz realizuje program uzgodniony z tutorem rozwijając tym samym swoje umiejętności w zakresie przygotowywania tekstów naukowych, prezentacji i uzasadnienia swojego stanowiska oraz prowadzenia dyskusji.

  Zatem:

  WISE GAP daje studentom możliwość wyboru przedmiotów z różnych kierunków, tworzenia własnego planu studiowania z wykorzystaniem indywidualnego kontaktu z wybranym przez siebie tutorem.

  Do kogo:

  Oferta skierowana jest do studentów mających zaliczony trzeci semestr studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach realizowanych w Kolegium GAP.

  Czas trwania:

  Trzy semestry, począwszy od semestru wiosennego. Zakończeniem trzysemestralnego cyklu pracy indywidualnej jest publiczna obrona pisanych przez studentów WISE esejów.

  Forma zajęć:

  Studenci wybierają przedmioty (dające łącznie 30 ECTS w semestrze) nauczane różnymi metodami, z różnych kierunków studiów. Zachowują przy tym zasadę wyboru przedmiotów z odpowiadającego im stopnia studiów.

  Elementem wyróżniającym WISE GAP od innych form indywidualizacji studiów są zajęcia odbywane w systemie tutoriali czyli indywidualnych spotkań z wcześniej wybranym tutorem. W każdym semestrze WISE jest to 8 godzin tutorialu.

  Warunki i tryb rekrutacji:

  W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę kandydaci, którzy:

  – mają zaliczony trzeci semestr studiów i uzyskali średnią z ocen za I rok studiów co najmniej 4,0 (wymagane jest zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające uzyskaną średnią z ocen)

  – złożyli CV,

  – złożyli listy motywacyjny nie przekraczający 1800 znaków wraz ze spacjami.

  Kwalifikacja do WISE GAP ma charakter konkursu. Kandydaci, którzy  spełniają przedstawione powyżej warunki i złożyli dokumenty w terminie, będą zaproszeni – z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem – na rozmowę kwalifikacyjną. Planowanym terminem rozmów kwalifikacyjnych jest styczeń.

  Aplikacje Kandydatów spełniających wymogi formalne będą oceniane przez Komisję Rekrutacyjną (KR)

  Na podstawie sumarycznych indywidualnych ocen aplikacji, KR ustali ranking kandydatów.

   

  Sylwetki Tutorów:

   

  Regulamin WISE