Aktualne wzory podań

Indywidualny plan studiów

Indywidualna ścieżka edukacyjna

Indywidualny tryb odbywania zajęć (Prorektor)

Indywidualny tryb odbywania zajęć (Dyrektor Instytutu)

Odwołanie do Prorektora

Powtarzanie semestru

Powtarzanie przedmiotu

Przeniesienie na inny kierunek studiów (student z innej uczelni)

Przeniesienie na inny kierunek studiów (student z UEK)

Roczny okres rozliczeniowy

Urlop krótkoterminowy

Urlop semestralny lub roczny

Urlop semestralny lub roczny z przystąpieniem do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się

Wznowienie studiów

Wznowienie studiów (po skreśleniu z powodu niewniesienia opłat)

Wznowienie studiów celem powtarzania semestru

Zmiana formy studiów z NIESTACJONARNEJ na STACJONARNĄ

Zmiana formy studiów ze STACJONARNEJ na NIESTACJONARNĄ