Kontrast
 • English

 • Celem specjalizacji jest merytoryczne przygotowanie nowoczesnej kadry menedżerskiej dla organizacji sektora publicznego. W szczególności dotyczy to wyposażenia studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego i innowacyjnego zarządzania nowoczesną organizacją sektora publicznego, w kluczowych obszarach dla rozwoju instytucjonalnego, takich jak: zarządzanie zespołami pracowniczymi, motywowanie pracowników, komunikacja wewnątrz organizacji, przywództwo, analiza i diagnoza problemów organizacyjnych.

  Wiąże się z tym konieczność sięgania po nowatorskie rozwiązania zarządcze,  zarówno z  sektora prywatnego, jak i administracji publicznej.

  Problematykę zarządzania będziemy rozpatrywać z punktu widzenia organizacji sektora publicznego: instytucji administracji samorządowej i państwowej, ale także innych podmiotów prowadzących działalność w sferze publicznej.

  Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni mający doświadczenie praktyczne i badawcze w różnych aspektach zarządzania organizacjami sektora publicznego.

  Gdzie mogę pracować po tej specjalizacji?
  Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych i do pełnienia funkcji wspomagających, doradczych i menedżerskich związanych ze sprawami organizacji, funkcjonowania i doskonalenia instytucjonalnego w:

  • urzędach administracji samorządowej i państwowej,
  • jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego,
  • podmiotach świadczących usługi publiczne (spółki skarbu państwa, spółki miejskie i wojewódzkie),
  • firmach prywatnych i organizacjach pozarządowych realizujących zamówienia na rzecz sektora publicznego i społeczeństwa.

  Dlaczego to ważne i atrakcyjne?   
  Ze względu na złożoność otoczenia społeczno-gospodarczego oraz oczekiwań realizacji zadań publicznych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, współczesne organizacje sektora publicznego wymagają profesjonalnego, innowacyjnego, nowoczesnego i sprawnego zarządzania.

  Kompetentna kadra menedżerska wyposażona w umiejętność pełnienia lidera zmian organizacyjno-instytucjonalnych i inicjatora działań modernizacyjnych jest niezbędna do wprowadzania rozwiązań doskonalących organizację i funkcjonowanie instytucji sektora publicznego, dla których wyzwaniem pozostaje projektowanie, organizacja i realizacja usług publicznych spełniających potrzeby współczesnego społeczeństwa.