Kontrast
  • English

  • Obejmuje kształcenie w zakresie przeprowadzania analiz zasobów i procesów społecznych różnej skali: regionalnej, lokalnej, organizacyjnej. Głównym celem jest rozwój umiejętności opracowywania danych w celu proponowania konkretnych rozwiązań, diagnozowania potencjału i kompetencji pracowników oraz moderowania procesów społecznych w organizacjach i przedsiębiorstwach.

    Studenci tej specjalności staną się samodzielnymi badaczami zjawisk społecznych, będą przygotowani do efektywnego prowadzenia komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik, planowania i wdrażania procesów zarządczych w różnych jednostkach, stymulowania innowacji i działania prorozwojowego.