Kontrast
 • English
 • Badania naukowe

  Wybrane projekty badawcze prowadzone w Katedrze


  Harańczyk A. (kierownik), Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, 2015 (nr proj. 142/WF-KGR/02/2015/5142).

  Kudłacz T. (kierownik), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast polskich – studium przypadku, Kraków 2015 (nr proj. 039/WF-KGR/01/201/S/5039).

  Kudłacz T. (kierownik), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym – studium przypadku województwa małopolskiego, Kraków 2014 (011/WF-KGR/01/2014/S/4207).

  Andres Coca-Stefaniak (University of Greenwich), Project SCOUT – destination manager for Small Capital Of CULTURE, 08.2013 – 06.2015 (nr proj. 2013-1-IT1-LE004-042296).

  Kudłacz T. (kierownik), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu – część II, Kraków 2013 (nr proj. 007/KGR/101/2013/S/3007).

  Kudłacz T. (kierownik), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu – część I, Kraków 2012 (nr proj. 24/KGR/1/2012/S/024).

  Zawilińska B. (kierownik), projekt badawczy pt.: „Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 12.2011 – 12.2015 (nr umowy UMO-2011/01/D/HS4/05993).

  Kudłacz T. (kierownik), Harańczyk A., Szymla Z., Brańka P., Hołuj A., Musiał-Malagó M., Serafin P., Zawilińska B.,  Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania, Kraków 2011.

  Szymla Z. (kierownik), Harańczyk A., Kudłacz T., Hołuj A., Brańka P., Kubejko-Polańska E., Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku, Kraków 2010.

  Szymla Z. (kierownik), Harańczyk A., Kudłacz T., Musiał-Malagó M., Hołuj A., Brańka P., Problemy rozwoju regionalnego Polski. Internalizacja. Metropolizacja. Instrumenty ochrony środowiska, Kraków 2009.

  Szymla Z. (kierownik), Harańczyk A., Kudłacz T., Serafin P., Brańka P., Hołuj A., Polityka regionalna Polski 2007-2013 – Ocena stanu przygotowań, stopnia  realizacji oraz możliwości na przyszłość, Kraków 2008.

  Szymla Z. (kierownik), Harańczyk A., Kudłacz T., Musiał-Malagó M., Reichel M., Serafin P., Brańka P., Hołuj A., Skowron E., Współczesne determinanty rozwoju regionalnego, Kraków 2007.

  Szymla Z. (kierownik), Hołuj A., Programowanie rozwoju gospodarki regionalnej, Kraków 2006.

  Szymla Z. (kierownik), Serafin P., Hołuj A., Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, Kraków 2005.

   

  Współpraca naukowo-dydaktyczna Katedry Gospodarki Regionalnej UEK


   

  Umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej zawarta w czerwcu 2013 r. pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, reprezentowanym przez: JM Rektora, Prof. UEK dr hab. inż. Andrzeja Chochóła a Firmą CGIS Spółka z o.o. reprezentowaną przez Ireneusza Wójcika

  Mając na uwadze aktywne działanie na rzecz rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego oraz wspólne korzyści wynikające z wymiany myśli pracowników obu Instytucji, strony deklarują gotowość wzajemnej współpracy.

  Ideą przyświecającą podjęcia się trwałej, wzajemnej współpracy pomiędzy Instytucjami jest wspólna działalność w zakresie edukacji GIS w planowaniu przestrzennym.
  CGIS Spółka z o.o., Kluczborska 58/2 31-271 Kraków; KRS: 0000462854; NIP 9452173755
  oraz
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dysponujący kadrą Katedry Gospodarki Regionalnej na Wydziale Finansów prowadzącą badania i edukację w kierunku gospodarki przestrzennej postanowili zawrzeć umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej o następującej treści (wybrane frazy):
  Strony podejmują się współpracy w zakresie:
  a) uczestnictwa we wspólnych projektach naukowo-badawczychi dydaktycznych w zakresie nauk o ziemi z zastosowaniem nowoczesnych technologii (GIS),
  b) uczestnictwa i pomocy w pracach badawczych Studenckiego Koła Naukowego Polityki Regionalnej przy Katedrze Gospodarki Regionalnej.
  Strony będą tworzyć wspólne zespoły badawczo-edukacyjne oraz umożliwiać udział pracowników jednej ze stron w przedsięwzięciach naukowo-badawczych i dydaktycznych drugiej ze stron, jak również udział w nich studentów Katedry Gospodarki Regionalnej.
  Strony uczestniczą w przedsięwzięciach naukowo-badawczych na zasadzie oddelegowania osób.

  Do koordynacji zadań wynikających z Umowy Strony powołują swoich przedstawicieli:
  a) ze strony Katedry Gospodarki Regionalnej osobą odpowiedzialną za współpracę jest dr Artur Hołuj
  b) ze strony CGIS Spółka z o.o. osobą odpowiedzialną za współpracę jest mgr Ireneusz Wójcik.


  Efektem wspólnie realizowanych przedsięwzięć naukowo-badawczych i dydaktycznych będą np., w zależności od charakteru przedsięwzięcia:
  a) publikacje,
  b) prezentacje multimedialne,
  c) prezentacje w formie plakatów (posterów).

  Efekty wzajemnej współpracy będą wykorzystywane w trakcie realizacji procesu edukacyjnego, obejmującego:
  d) prace licencjackie, magisterskie i doktorskie studentów Katedry Gospodarki Regionalnej;
  e) zajęcia dydaktyczne w formie ćwiczeń, konwersatoriów i/lub wykładów w ramach realizowanego w danym roku akademickim programu dydaktycznego;
  Strony deklarują, w miarę możliwości chęć organizacji wspólnych warsztatów, seminariów, wystaw, studiów podyplomowych, konferencji oraz sympozjów naukowych z udziałem studentów
  Firma CGIS Spółka z o.o. przekazuje licencje oprogramowania na użytek edukacyjny i naukowo-badawczy bez możliwości wykorzystania komercyjnego. Geoxa Editor; Geoxa Editor MPZP; Geoxa MapServer.

  Sponsoring: Firma CGIS Spółka z o.o. już dwukrotnie była głównym sponsorem Warsztatów urbanistycznych organizowanych przez Koło Naukowe Polityki Regionalnej działające przy Katedrze Gospodarki Regionalnej. Nagrodami dla zwycięskich zespołów były licencje oprogramowania GEOXA.

  Wspólnie zrealizowane projekty:

  1. W dniu 21.11.2013 r. odbyły się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na Kierunku Gospodarka Przestrzenna pierwsze certyfikowane warsztaty w zakresie oprogramowania Geoxa Editor MPZP. Uczestnikami byli Studenci trzeciego roku studiów inżynierskich, specjalność: Planowanie i inżynieria przestrzenna. Jest to pionierska inicjatywa i opiera się na wspólnej działalności w zakresie edukacji GIS w planowaniu przestrzennym.
  2. W dniu 05.12.2013r. odbyły się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na Kierunku Gospodarka Przestrzenna certyfikowane warsztaty w zakresie oprogramowania Geoxa Editor MPZP. Jest to kontynuacja warsztatów poświęconych praktycznemu wykorzystaniu oprogramowania specjalistycznego w planowaniu przestrzennym. Uczestnikami byli Studenci trzeciego roku studiów inżynierskich, specjalność: Planowanie i inżynieria przestrzenna.Za przedsięwzięcie odpowiedzialni byli: Pan Ireneusz Wójcik oraz Pan Marcin Nejman ze strony CGIS Spółka z o.o. oraz Artur Hołuj ze strony Katedry Gospodarki Regionalnej.
  3. W dniu 13 maja 2014 r. odbyło się szkolenie dla uczestników Warsztatów Urbanistycznych z zakresu oprogramowania GEOXA. Prowadzącym był Pan mgr Marcin Nejman.
  4. W dniu 03 VI 2014 r. odbył się kurs pn. Nowoczesna geografia – zastosowanie narzędzi GiS-owych – podstawy oprogramowania GEOXA MPZP Editor.