Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Na początku lat 90. XX wieku z inicjatywy prof. dr hab. Jerzego Hausnera utworzono Samodzielny Zakład Gospodarki i Administracji Publicznej, przekształcony później w Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP). Od początku funkcjonowania GAP-u koncentrowano się na kształceniu profesjonalnej kadry dla administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorstw sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych.

Początkowo Gospodarka i administracja publiczna była jedną ze specjalności na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Z czasem, w oparciu o autorski program kształcenia, utworzono studia I i II stopnia na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna a także moduł GAP na studiach doktoranckich.

Rozwój naukowy pracowników Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, rosnąca liczba studentów i absolwentów stanowiły przesłanki do wnioskowania o utworzenie Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Proces tworzenia naszego Wydziału został zainicjowany Zarządzeniem Rektora UEK nr R-201-37/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej (na podstawie opinii Senatu Uczelni), zmienionym Zarządzeniem Rektora UEK nr R-0201-1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-20/2016 z dnia 25 maja 2016 r.  rozpoczęcie działalności naukowo-dydaktycznej wydziału nastąpiło z początkiem roku akademickiego 2016/2017 tj. z dniem 1 października 2016 r.

Pierwsze wybory do Rady Wydziału GAP odbyły się wg kalendarza wyborów:

 • 7 marca 2016 r. – wybory do kurii II i IV Rady Wydziału GAP,
 • 18 kwietnia 2016 r. – zgłaszanie kandydatów na Dziekana Wydziału,
 • 28 kwietnia 2016 r. – wybór Dziekana i Prodziekanów.

Władze dziekańskie WGAP wybrane na kadencję 2016-2020, w dniu 28 kwietnia 2016 roku:

DZIEKAN
dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

PRODZIEKANI
dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

 

Rada Wydziału GAP pierwotnie liczyła 39 członków. Od listopada 2016 r. Rada Wydziału liczy 41 osób.

Wydział GAP powstał w wyniku podziału Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (WEiSM) oraz Wydziału Finansów (WF) (obecnie Finansów i Prawa) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i od dnia 1 października 2016 r. funkcjonował w strukturze 6 Katedr (działających wcześniej na WEiSM oraz WF):

 • Katedra Filozofii,
 • Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej,
 • Katedra Gospodarki Regionalnej,
 • Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej,
 • Katedra Prawa Publicznego,
 • Katedra Socjologii.

Rada Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK w dniu 25 stycznia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek o utworzenie w miejsce Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Katedry Administracji Publicznej i Katedry Gospodarki Publicznej. Zmiana weszła w życie 1 lutego 2017 r.

Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. Wydział GAP liczył ponad 80 pracowników naukowych.

W ofercie dydaktycznej Wydziału GAP znajdują się następujące kierunki studiów:

 • Administracja ( I stopień),
 • Gospodarka i administracja publiczna I i II stopień,
 • Gospodarka przestrzenna (lic, studia inż., II stopień),
 • Socjologia (I stopień).

Wg stanu na 1 października 2016 roku w Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej studiowało ok. 1 700 aktywnych studentów.

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej wypełniając swoją misję, podejmuje działania na rzecz zwiększania efektywności sektora publicznego poprzez kształcenie i kreowanie liderów działających w podmiotach i organizacjach sektora publicznego oraz prowadzenie badań i działalność ekspercką w zakresie spraw publicznych.

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej dysponuje potencjałem badawczym, który umożliwia prowadzenie badań podstawowych, stosowanych i wdrożeniowych na poziomie zaawansowania porównywalnego do najlepszych ośrodków w Polsce.

Potencjał oraz zamierzenia rozwojowe naszego Wydziału znajdują odzwierciedlenie w Strategii na lata 2017-2024.

 

Profil naukowo-badawczy
Realizowaniu tak zdefiniowanej misji ma służyć bogaty i komplementarny profil naukowo-badawczy Wydziału, zorientowany m.in. na:

 • sektor publiczny (w ujęciu dynamicznym i komparatywnym),
 • administrację publiczną (w ujęciu instytucjonalnym, organizacyjnym i prawnym),
 • zarządzanie publiczne (w tym: zarządzanie w ochronie zdrowia),
 • prawo publiczne,
 • polityki publiczne i ich ewaluację,
 • ekonomiczne i społeczne aspekty gospodarowania przestrzenią miast (studia miejskie) i regionów,
 • ekonomikę zdrowia,
 • zarządzanie dziedzictwem, ochronę i rewitalizację krajobrazu kulturowego.

Badania naukowe podejmowane w ramach Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej obejmują przede wszystkim:

 • identyfikowanie dysfunkcji w obszarze regulacji i funkcjonowania sektora publicznego i administracji publicznej,
 • wypracowywanie użytecznych narzędzi i sposobów usprawniania działania sektora publicznego i administracji publicznej (z jednej strony, z wykorzystaniem międzynarodowych doświadczeń, a z drugiej – z uwzględnieniem polskiej specyfiki i kultury prawno-organizacyjnej),
 • doskonalenie funkcjonowania organizacji działających w różnych dziedzinach społeczno-gospodarczych pod względem ich efektywności, sprawności i wydajności,
 • społeczno-gospodarcze analizy rozwoju kraju w układach terytorialnych, w tym mechanizmy, koncepcje i determinanty rozwoju, analizy spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej,
 • programowanie rozwoju, w tym programowanie strategiczne oraz ewaluację programów i projektów,
 • analizę efektywności dokumentów programowych różnych szczebli administracji publicznej dotyczących rozwoju polskiej gospodarki,
 • uwarunkowania efektywnej regulacji działalności sfery gospodarczej,
 • rolę etyk zawodowych: instytucjonalizacja etyki w sferze administracji (etyka urzędnicza) oraz w sferze gospodarczej (etyka biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu).

Ważnym elementem dopełniającym badania prowadzone w ramach Wydziału jest przygotowywanie całościowych diagnoz dla wybranych, kluczowych obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki (np. konkurencyjności, innowacyjności, samorządu terytorialnego, rynku pracy, ochrony zdrowia).