Kontrast
 • English

 • Szkolenia i doradztwo

  Posiadamy doświadczenie w organizacji oraz prowadzeniu szkoleń i doradztwa. Do tej pory w opracowanych przez nas szkoleniach brali udział przede wszystkim przedstawiciele administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

  Dzięki współpracy z szerokim gronem doświadczonych ekspertów i trenerów z różnych dziedzin realizujemy specjalistyczne szkolenia i doradztwo z zakresu m.in.:

  • zarządzanie ryzykiem,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie procesami w JST,
  • finansów,
  • kompetencji miękkich,
  • instrumentów współpracy finansowej i pozafinansowej między JST i NGO,
  • narzędzia partycypacji społecznej.

  Przygotowywane przez nas szkolenia organizowane są kompleksowo tj. w porozumieniu z klientami proponujemy program, cel i czas trwania szkolenia, opracowujemy i przygotowujemy materiały szkoleniowe dla uczestników.

  Indywidualne plany rozwoju w oparciu o diagnozę sytuacji przedsiębiorstw

  W ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania we współpracy Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości kompleksowe i długoterminowe wsparcie analityczne i diagnostyczne ponad 260 przedsiębiorstw, dla których opracowaliśmy „skrojone na miarę” Indywidualne Plany Rozwoju, zawierające dogłębną analizę stanu przedsiębiorstwa, analizę otoczenia oraz wieloaspektową analizę kierunków rozwoju wraz z propozycjami zmian.

  Przykłady zrealizowanych szkoleń

  • szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim dla dyrektorów UMK,
  • „Współpraca administracji publicznej z NGO”,
  • „Przygotowanie i realizacja projektów/grantów dla organizacji pozarządowych”,
  • cykl szkoleniowy „Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej”,
  • cykl szkoleniowy „Zasady zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej”,
  • cykl szkoleniowy „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej”.

  Zrealizowane doradztwo

  • doradztwo w zakresie planowania i przeprowadzania ocen pracowniczych, w tym wsparcie w tworzeniu regulaminów, kwestionariuszy oceny,
  • doradztwo biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej,
  • doradztwo grupowe i indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – aspekty prawne, księgowość, PR i marketing, biznesplan.

  GAP Community

  Społeczność GAP tworzą pracownicy i studenci Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz pracownicy jednostek zewnętrznych, dzięki którym nasza działalność jest tak różnorodna.

  Jesteśmy społecznością ludzi otwartych na świat. Łączy nas nie tylko miejsce pracy, ale prawdziwa pasja i zaangażowanie. Każdy z nas jest ekspertem w swojej dziedzinie, a naszą postawę można streścić w trzech słowach – wiedza, rozwój, zmiana społeczna.

  Zapraszamy do kontaktu!

  Publikacje

  Nasi pracownicy wydali
  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27,
  31-510 Kraków

  Dziekanat:
  Budynek Główny
  II piętro, pok. 207 i 209
  12 293 59 23
  gap@uek.krakow.pl

  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27,
  31-510 Kraków

  Dziekanat:
  Budynek Główny
  II piętro, pok. 207 i 209
  12 293 59 23
  gap@uek.krakow.pl