Kontrast
 • English

 • Publikacja Poza Horyzont – Kurs na Edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce”

  Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją pt.: “Poza horyzont Kurs na edukację Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce”, której redaktorem jest prof. dr hab. Jerzy Hausner. Jest ona dostępna na stronie https://fundacjagap.pl/program-dialog/

  W prezentowanym opracowaniu autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie o to, jakie kompetencje okażą się kluczowe w przyszłości. Biorąc pod uwagę m.in. kształtujące się megatrendy oraz powiązane z nimi wyzwania rozwojowe dla Polski, zespół ekspertów przygotował rekomendacje dotyczące kształtu nowego systemu edukacji i sposobu jego ustanawiania.

  Zasadniczą treść Raportu rozpoczyna rozdział ukazujący globalne megatrendy, które są kluczowe dla systemu edukacji i kształtowania kompetencji. W kolejnym rozdziale wybrane trendy stanowią odniesienie dla omówienia istotnych wyzwań rozwojowych Polski. Te dwa rozdziały stanowią wprowadzenie do podstawowej problematyki, jaką jest polski system edukacji i kształtowania kompetencji. Kolejny rozdział „Zasadnicze 4 problemy systemu edukacji w Polsce” ma ściśle diagnostyczny i panoramiczny charakter. Można uznać, że ukazuje on mapę problemową tematu. W kilku kolejnych rozdziałach pogłębiona została ta generalna diagnoza i jednocześnie sformułowano tezy dotyczące ukierunkowania postulowanych działań – działań mających doprowadzić do zasadniczej systemowej zmiany. Na tej podstawie został przygotowany rozdział o nowej polityce publicznej w sferze edukacji i kształtowania kompetencji. W nim zawarto rekomendacje dotyczące kształtu nowego systemu i sposobu jego ustanawiania.

  Opracowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych rozwiązań przedstawionych w raporcie było możliwe dzięki zaangażowaniu badaczy z różnych dziedzin (m.in. takich jak: pedagogika, polityki publiczne, finanse publiczne, prawo, socjologia, ekonomia i technologie cyfrowe) współpracujących z praktykami ze świata edukacji, biznesu i sfery polityki publicznej.

  Niniejszy raport został przygotowany w ramach projektu “Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0.” Stanowi on jeden z elementów prac zmierzających do stworzenia spójnego, kompleksowego i innowacyjnego w skali europejskiej modelu edukacyjnego „Edukacja 2030+”

  Publikacja finansowana jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019-2020.