Konferencja

Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Katedry Filozofii
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji naukowej zatytułowanej:

 

Zaproszenie do udziału w konferencji jako  keynote speaker przyjęła prof. Magdalena Środa (UW)

 

PROGRAM KONFERENCJI:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rakowicka 27, Kraków

 

Czwartek 22 listopada (Budynek Główny, Stara Aula)

 

Rejestracja 8.30-9.30

 9.30-9.45 Otwarcie konferencji

 

Refleksja filozoficzna

9.45-10.00 prof. UW dr hab. Magdalena Środa (Uniwersytet Warszawski)

Liberalizm, konserwatyzm versus feminizm

10.00-10.25 dr hab. Katarzyna Wrońska (Uniwersytet Jagielloński)

Duet John Stuart Mill i Harriet Taylor w walce z poddaństwem kobiet – w granicach liberalizmu i demokracji

10.25-10.50 prof. UP dr hab. Katarzyna Haremska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Liberalizm a płeć 

10.50-11.15 dr Urszula Lisowska (Uniwersytet Wrocławski)

Liberalizm polityczny a sprawa kobiet

 

Przerwa kawowa 11.15-11.45

 

11.45-12.10 dr Agnieszka Szczap (Uniwersytet Zielonogórski)

Rola kobiety w ujęciu komunitaryzmu

12.10-12.35 dr hab. Aneta Gawkowska (Uniwersytet Warszawski)

Czy nowy katolicki feminizm to nowy komunitaryzm?

12.35-13.00 dr Katarzyna Guczalska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Na czym polega defekt bycia kobietą? Uwagi wielkich filozofów

 

Obiad 13.10-14.10 (pawilon Ustronie, Stołówka)

 

Refleksja feministyczna

14.20-14.45 dr hab. Joanna Hańderek (Uniwersytet Jagielloński)

Kobieta w XXI wieku

14.45-15.10 dr hab. Jacek Jaśtal (Politechnika Krakowska)

Gender jako struktura społeczna. Ujęcie N. Luhmanna

15.10-15.35 prof. zw. dr hab. Anna Karwińska, prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

KWESTIA dyskryminacji kobiet jako zjawisko społeczne i gospodarcze

15.35-16.00 mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska (Uniwersytet Zielonogórski)

Dążenie kobiet do wyższego wykształcenia w XIX wieku przyczynkiem do wyzwolenia się spod władzy patrirarchatu

 

Przerwa kawowa 16.00-16.30

 

16.30-16.55  mgr Rober Żurek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

„Brunetki, blondynki…”. Feminizacja polskiej elity władzy – w dążeniu do szwedzkiego ideału?

16.55-17.20 mgr Anna Czepiel (Uniwersytet Jagielloński)

Kobieto, bądź dla innych! Feminizm antyindywidualistyczny jako powrót do stereotypów

17.20-17.45 dr Małgorzata Mędrala (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Prawne aspekty dyskryminacji i nierównego traktowania kobiet na etapie rekrutacji i zatrudnienia


Piątek 23 listopada (Budynek Główny, Sala Senacka)

 

Refleksja gospodarcza

10.00-10.25 dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Nierówność, czy dyskryminacja – ekonomiczna sytuacja kobiet w Polsce w XXI wieku

10.25-10.50 dr Magdalena Adamus (Słowacka Akademia Nauk)

Męski świat przedsiębiorczości: dlaczego kobiety rzadziej zakładają firmy?

10.50-11.15 dr Anna Mazurkiewicz (Uniwersytet Rzeszowski)

Kobiety w XXI wieku wobec kariery zawodowej

 

Przerwa kawowa 11.15-11.45

 

11.45-12.10 dr hab. Dorota Leszczyńska (IDRAC Business School, Francja)
Dr hab. Jean-Louis CHANDON, INSEEC Business School, Francja
Dr Nicolas OLIVERI, IDRAC Business School, Francja

Czy czynniki najlepiej tłumaczące wynagrodzenie dyrektorów generalnych kobiet są identyczne z tymi, które zostały określone dla dyrektorów generalnych płci męskiej?

12.10- 12.35 dr Jolanta Sajdera (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Od kobiety konwecjonalnej do przedsiębiorczyni – zjawisko „zderzenia reguł” w konstruowaniu autonomii właścicielek niepublicznych placówek edukacyjnych

12.35-13.00 mgr Aleksandra Piekarska (Uniwersytet Łódzki)

Kobieta-specjalistka w branży Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 

Obiad  13.10-14.10 (pawilon Ustronie, Stołówka)

 

Polityki

14.20-14.45 prof. zw. dr hab. Anna Karwińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

W poszukiwaniu miasta (także) dla kobiet

14.45-15.05 dr hab. Nina Stępnicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

E-wangelistki XX i XXI wieku – rola kobiety w gospodarce cyfrowej

15.05-15.30 dr Tomasz Kwarciński, prof. UEK dr hab. Paweł Ulman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Dobrobyt w Polsce w przekroju podstawowych cech demograficznych

 

Przerwa kawowa 15.30-16.00

 

16.00-16.25 dr Dominika Ochnik (Uniwersytet Opolski), Gal Slonim

(Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Niemcy)

Zadowolenie z bycia singlem – kobiety i mężczyźni w nietradycyjnej roli społecznej w Polsce i Niemczech

16.25-16.50 mgr Wioleta Gałat (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Efekt Matyldy – poszukiwanie kobiet w nauce

16.50-17.15 prof. zw. dr hab. Janina Filek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Meandry polityki państwa polskiego wobec kobiet

 

17.15-17.45 Zakończenie konferencji

 

 

Wybierając tytuł: “Kobieta w XXI wieku” organizatorzy konferencji zapraszają do refleksji nad przeszłością i przyszłością kobiet. Przeszłością – ta bowiem doprowadziła do konkretnego usytuowania kobiety we współczesnym społeczeństwie – przyszłością, gdyż ta wydaje się być możliwą do ukształtowania. Debatę na temat miejsca i roli społecznej współczesnej kobiety pragniemy pokazać na tle znaczących nurtów myśli politycznej: liberalizmu i konserwatyzmu, co sygnalizuje druga część tytułu. Oba nurty jawią się jako teorie posiadające fundamentalną ważność dla ukształtowania aktualnej pozycji kobiet. Doktryny te mocno wpłynęły na sposób myślenia o kobiecości, męskości, macierzyństwie, sferze zarówno publicznej, jak i prywatnej, a w końcu i o funkcjonowaniu całego systemu społecznego, którego kobiety są integralną częścią. O ile jednak konserwatyzm dość często wiązany był z odmową uznania równości płci, o tyle świadomość, że również liberalizm oraz neoliberalizm mogą być postrzegane jako przeszkody na drodze emancypacji kobiet, wydaje się tematem mało znanym i dlatego wartym głębszego przemyślenia.

Choć w tytule konferencji nie zostało to wyraźnie zaznaczone, trzecim nurtem ideowym, który warto poddać analizie jest feminizm. Doktryna ta, poświęcona bezpośrednio kobiecie, posiada – warto to podkreślić – długą tradycję i jest nadzwyczaj złożona. Ruch ten kształtował się i ewoluował jako idea mająca łączyć wszystkie kobiety. Dzięki działaniu sufrażystek i feministek-aktywistek prawo do wykształcenia, do działania w sferze publicznej oraz możliwości autonomicznego kształtowania swojego życia, zyskały kobiety zarówno postępowe, jak i konserwatywne. Pomimo tej oczywistej zalety feminizmu, nie brakuje środowisk kwestionujących zasadność i pozytywny wpływ tej doktryny na świadomość społeczną. Dlaczego tak się dzieje? Pytanie to wydaje się istotne, zwłaszcza że problem z afirmacją tożsamości feministycznej posiadają nierzadko Polki, akcentujące dystans do tego nurtu. Czy dzieje się tak dlatego, że żyjemy w kraju konserwatywnym i patriarchalnym? Aby odpowiedzieć i na te bardziej konkretne pytania, zamierzamy podczas konferencji dyskutować również o miejscu kobiety w polskim społeczeństwie oraz polskich realiach.

Tematy wokół których planujemy dyskusję to między innymi:

– wpływ głównych nurtów filozofii politycznej na sposób myślenia o kobiecie;

– konserwatywna wizja kobiety (plusy-minusy);

– liberalna wizja kobiety (plusy-minusy);

– czym jest feminizm? (definicje, nurty, polemiki);

– czym jest feminizm w Polsce?

– na czym polega trudność ze społecznym rozumieniem i przyswojeniem tradycji feministycznej?

– co rozumiemy przez dyskryminację kobiet?

– dyskryminacja kobiet na rynku pracy: niższa płaca za tę samą pracę, „szklany sufit”, problemy w procesie zatrudnienia;

– problem nieodpłatnej pracy kobiet w domu;

– czym jest patriarchat (dawniej i dziś)?

– co rozumiemy przez prawa kobiet, czy są przestrzegane i kto jest przeciwnikiem praw kobiet i z jakiego powodu?

 

HARMONOGRAM:

Termin nadsyłania zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy) wraz z abstraktem do 1 sierpnia br. (Udział bierny – zgłoszenia do 19 listopada 2018 roku)

  • Informacja o zakwalifikowaniu wystąpienia do 31 sierpnia br.
  • Opłata konferencyjna do 30 października br.
  • Termin konferencji do 22-23 listopada br.
  • Pełnych tekstów wystąpień do publikacji monograficznej oczekiwać będziemy do 30 grudnia 2018 r.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA:

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł, organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży.

W przypadku doktorantów opłata konferencyjna wynosi 200 zł, a w przypadku studentów 100zł.

Udział bierny jest bezpłatny, zgłoszenia do 19 listopada 2018 roku.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacić na konto bankowe:

70 2490 0005 0000 4600 9378 0221

Przelew bankowy z dopiskiem: „Kobieta w XXI wieku

 

KONTAKT

Osobą odpowiedzialną za kontakt z uczestnikami konferencji w sprawach
organizacyjnych jest mgr Wioleta Gałat e-mail: gawelw@uek.krakow.pl (na ten adres prosimy przesyłać formularz zgłoszeniowy), a w kwestiach merytorycznych dr Katarzyna Guczalska, e-mail: guccci5@gmail.com

 

PUBLIKACJA

Organizatorzy zamierzają opublikować teksty (po pozytywnym procesie recenzyjnym) w języku angielskim w czasopiśmie „Zarządzanie Publiczne” wydawanym przez UEK (aktualna punktacja 14pkt.).