Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Rada Kolegium GAP

Rada Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej jest ciałem opiniodawczo-doradczym dziekana w zakresie działalności badawczej kolegium. Zgodnie ze Statutem w skład rady kolegium wchodzi dziekan, prodziekan, kierownicy katedr funkcjonujących w ramach kolegium oraz jeden przedstawiciel kół naukowych studentów tego kolegium i jeden przedstawiciel doktorantów wybrany przez samorząd doktorantów. Posiedzenia rady kolegium zwoływane są przez dziekana, który posiedzeniom tym przewodniczy.

Do kompetencji Rady Kolegium GAP należy w szczególności opiniowanie i doradzanie w zakresie: określenia i realizacji polityki rozwoju dyscypliny lub dyscyplin naukowych, dla których kolegium zostało utworzone, rozwoju kadry naukowej kolegium, prawidłowego przygotowania dyscypliny lub dyscyplin naukowych do ewaluacji, w innych sprawach wskazanych w Statucie lub przepisach prawa.

Ponadto do kompetencji rady kolegium należy przedstawianie opinii w sprawie zmiany Regulaminu, polegającej na utworzeniu, przekształcaniu, połączeniu, podzieleniu lub zlikwidowaniu instytutu, a także opiniowanie, na wniosek dziekana, kandydatów na członków Uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, będących nauczycielami akademickimi.

Członkami Rady Kolegium GAP w kadencji 2020-2024 są:

 • dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK – Dziekan, Przewodniczący Rady
 • dr hab. inż. Magdalena Zdun, prof. UEK – Prodziekan
 • prof. dr hab. Marek Ćwiklicki
 • prof. dr hab. Łukasz Mamica
 • prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól
 • prof. dr hab. Mateusz Pipień
 • prof. dr hab. Jacek Purchla
 • dr hab. Piotr Augustyniak, prof. UEK
 • dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK
 • dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK
 • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
 • dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK
 • dr hab. Rafał Prostak, prof. UEK
 • mgr Agata Krząstek
 • Kacper Komada
Skip to content