Kontrast
 • English

 • O Kolegium

   

  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej (Kolegium GAP) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest jednostką prowadzącą działalność w ramach dwóch dyscyplin naukowych: nauki o  polityce i administracji oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Kolegium tworzą trzy instytuty, w skład których wchodzi 12 katedr.

  W ramach dyscypliny – nauki o polityce i administracji – działają: Instytut Polityk Publicznych i  Administracji oraz Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii. W ramach zaś dyscypliny – geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – działa Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich.

  W nowych warunkach prawnych, w jakich funkcjonuje obecnie nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce   oraz   w   świetle rozwiązań organizacyjnych przyjętych w naszym Uniwersytecie rolą Kolegium, kierowanego przez Dziekana, są kwestie związane z prowadzeniem działalności badawczej w ramach wyżej wymienionych dyscyplin oraz zapewnienie dobrej jakości efektów prac naukowych, a  w   konsekwencji osiągnięcie wysokiej oceny poziomu naukowego dyscyplin (ocenianych w cyklu czteroletnim). W ramach instytutów – kierowanych przez Dyrektorów Instytutów – realizowany jest proces dydaktyczny (w połączeniu ze sprawami studenckimi) na kierunkach związanych z   dyscyplinami naukowymi. Kształcenie w Instytutach tworzących Kolegium GAP w ramach studiów I i II stopnia realizowane jest na kierunkach: Administracja, Gospodarka i Administracja Publiczna, Studia Miejskie oraz Gospodarka Przestrzenna.

   

  Historia kolegium

   

  Na początku lat 90. XX wieku z inicjatywy prof. dr hab. Jerzego Hausnera utworzono Samodzielny Zakład Gospodarki i Administracji Publicznej, przekształcony później w Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP). Od początku funkcjonowania GAP-u koncentrowano się na kształceniu profesjonalnej kadry dla administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorstw sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych.

  Początkowo Gospodarka i administracja publiczna była jedną ze specjalności na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Z czasem, w oparciu o autorski program kształcenia, utworzono studia I i II stopnia na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna, a także moduł GAP na studiach doktoranckich.

  Rozwój naukowy pracowników Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej, rosnąca liczba studentów i absolwentów stanowiły przesłanki do wnioskowania o utworzenie Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  Proces tworzenia naszego Wydziału został zainicjowany Zarządzeniem Rektora UEK nr R-201-37/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej (na podstawie opinii Senatu Uczelni), zmienionym Zarządzeniem Rektora UEK nr R-0201-1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.

  Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-20/2016 z dnia 25 maja 2016 r.  rozpoczęcie działalności naukowo-dydaktycznej wydziału nastąpiło z początkiem roku akademickiego 2016/2017, tj. z dniem 1 października 2016 r.

  Pierwsze wybory do Rady Wydziału GAP odbyły się wg kalendarza wyborów:

  • 7 marca 2016 r. – wybory do kurii II i IV Rady Wydziału GAP,
  • 18 kwietnia 2016 r. – zgłaszanie kandydatów na Dziekana Wydziału,
  • 28 kwietnia 2016 r. – wybór Dziekana i Prodziekanów.

  Władze dziekańskie WGAP wybrane na kadencję 2016-2020, w dniu 28 kwietnia 2016 roku:

  DZIEKAN
  dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

  PRODZIEKANI
  dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
  dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

  Rada Wydziału GAP    pierwotnie liczyła 39 członków. Od listopada 2016 r. Rada Wydziału liczy 41 osób.

  Wydział GAP powstał w wyniku podziału Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (WEiSM) oraz Wydziału Finansów (WF) (obecnie Finansów i Prawa) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i od dnia 1 października 2016 r. funkcjonował w strukturze 6 Katedr (działających wcześniej na WEiSM oraz WF):

  • Katedra Filozofii,
  • Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej,
  • Katedra Gospodarki Regionalnej,
  • Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej,
  • Katedra Prawa Publicznego,
  • Katedra Socjologii.

  Rada Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK w dniu 25 stycznia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek o utworzenie w miejsce Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Katedry  Administracji  Publicznej i Katedry Gospodarki Publicznej. Zmiana weszła w życie 1 lutego 2017 r.

  Według stanu na 31 grudnia 2016 r. Wydział GAP liczył ponad 80 pracowników naukowych.

  W ofercie dydaktycznej Wydziału GAP znajdują się następujące kierunki studiów:

  • Administracja ( I stopień),
  • Gospodarka i administracja publiczna I i II stopień,
  • Gospodarka przestrzenna (lic, studia inż., II stopień),
  • Socjologia (I stopień).

  Według stanu na 1 października 2016 r.  w Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej studiowało ok. 1 700 aktywnych studentów.

  Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej wypełnia swoją misję, podejmując działania na rzecz zwiększania efektywności sektora publicznego poprzez kształcenie i kreowanie liderów działających w podmiotach i organizacjach sektora publicznego oraz prowadzenie badań i działalność ekspercką w zakresie spraw publicznych.

  Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej dysponuje potencjałem badawczym, który umożliwia prowadzenie badań podstawowych, stosowanych i wdrożeniowych na poziomie zaawansowania porównywalnego do najlepszych ośrodków w Polsce.

  Potencjał oraz zamierzenia rozwojowe Wydziału znajdowały odzwierciedlenie w   Strategii na lata 2017-2024.

  Profil naukowo-badawczy

  Realizowaniu tak zdefiniowanej misji ma służyć bogaty i komplementarny profil naukowo-badawczy Wydziału, zorientowany m.in. na:

  • sektor publiczny (w ujęciu dynamicznym i komparatywnym),
  • administrację publiczną (w ujęciu instytucjonalnym, organizacyjnym i prawnym),
  • zarządzanie publiczne (w tym: zarządzanie w ochronie zdrowia),
  • prawo publiczne,
  • polityki publiczne i ich ewaluację,
  • ekonomiczne i społeczne aspekty gospodarowania przestrzenią miast (studia miejskie) i regionów,
  • ekonomikę zdrowia,
  • zarządzanie dziedzictwem, ochronę i rewitalizację krajobrazu kulturowego.

  Badania naukowe podejmowane w ramach Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej obejmują przede wszystkim:

  • identyfikowanie dysfunkcji w obszarze regulacji i funkcjonowania sektora publicznego i administracji publicznej,
  • wypracowywanie użytecznych narzędzi i sposobów usprawniania działania sektora publicznego i administracji publicznej (z jednej strony, z wykorzystaniem międzynarodowych doświadczeń, a z drugiej – z uwzględnieniem polskiej specyfiki i kultury prawno-organizacyjnej),
  • doskonalenie funkcjonowania organizacji działających w różnych dziedzinach społeczno-gospodarczych pod względem ich efektywności, sprawności i wydajności,
  • społeczno-gospodarcze analizy rozwoju kraju w układach terytorialnych, w tym mechanizmy, koncepcje i determinanty rozwoju, analizy spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej,
  • programowanie rozwoju, w tym programowanie strategiczne oraz ewaluację programów i projektów,
  • analizę efektywności dokumentów programowych różnych szczebli administracji publicznej dotyczących rozwoju polskiej gospodarki,
  • uwarunkowania efektywnej regulacji działalności sfery gospodarczej,
  • rolę etyk zawodowych: instytucjonalizacja etyki w sferze administracji (etyka urzędnicza) oraz w sferze gospodarczej (etyka biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu).

  Ważnym elementem dopełniającym badania prowadzone w ramach Wydziału jest przygotowywanie całościowych diagnoz dla wybranych, kluczowych obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki (np. konkurencyjności, innowacyjności, samorządu terytorialnego, rynku pracy, ochrony zdrowia).

  Od 1 października 2019 r.,  w wyniku reorganizacji układu organizacyjno-funkcjonalnego, Wydział GAP został przekształcony w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej (KGAP) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  Władze dziekańskie KGAP powołane przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie tworzą:

  DZIEKAN

  dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

  PRODZIEKAN

  dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK

  W skład  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej wchodzą trzy Instytuty:

  • Instytut Polityk Publicznych i Administracji,
  • Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii,
  • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich.

  W Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej funkcjonuje 12 katedr:

  1. Katedra Polityk Publicznych
  2. Katedra Gospodarki Publicznej
  3. Katedra Polityk Regulacyjnych
  4. Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi
  5. Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej
  6. Katedra Filozofii
  7. Katedra Studiów Politycznych
  8. Katedra Stosunków Międzynarodowych
  9. Katedra Socjologii
  10. Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  11. Katedra Gospodarki Przestrzennej
  12. Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

  W ofercie dydaktycznej Kolegium GAP znajdują się następujące kierunki studiów:

  • Administracja I i II stopień,
  • Gospodarka i administracja publiczna I i II stopień,
  • Gospodarka przestrzenna (lic, studia inż., II stopień),
  • Studia miejskie (I stopień),
  • Socjologia (I stopień).

  Według stanu na 1 października 2019 roku w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej studiowało ok. 1 300 studentów.