Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zostało utworzone w dniu 1 października 2019 r. w wyniku przekształcenia Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej, które nastąpiło w ramach reformy organizacyjno-funkcjonalnej Uniwersytetu.

Kolegium zostało powołane w celu prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej w dwóch dyscyplinach naukowych – nauk o polityce i administracji oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Kolegium tworzą trzy instytuty, w skład których wchodzi 12 katedr.

 • Katedra Polityk Publicznych,
 • Katedra Gospodarki Publicznej,
 • Katedra Polityk Regulacyjnych,
 • Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi,
 • Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej.
 • Katedra Filozofii,
 • Katedra Studiów Politycznych,
 • Katedra Stosunków Międzynarodowych,
 • Katedra Socjologii.
 • Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej,
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej,
 • Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej.

Główną dyscypliną naukową uprawianą w Instytucie Polityk Publicznych i  Administracji oraz w Instytucie Politologii, Socjologii i Filozofii są nauki o polityce i administracji, a w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Innymi dyscyplinami, w których pracownicy Kolegium prowadzą działalność naukową, są: architektura i urbanistyka, ekonomia i finanse, filozofia, historia, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki prawne, nauki socjologiczne, nauki o sztuce oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

W Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej obecne jest przeświadczenie, że istnieje ogromna potrzeba wspierania rozwoju badań naukowych integrujących specjalistów z różnych dziedzin, których łączy zainteresowanie wspomaganiem procesów decyzyjnych w sferze publicznej oraz przekonanie o konieczności przygotowywania i realizacji polityk opartych na dowodach.

Zgodnie z przyjętymi w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie rozwiązaniami organizacyjnymi, rolą Kolegium, kierowanego przez Dziekana, jest prowadzenie wysokiej jakości działalności naukowo-badawczej w głównych dyscyplinach, dla których Kolegium zostało utworzone.

Do zadań instytutów, kierowanych przez Dyrektorów Instytutów, należy prowadzenie działalności dydaktycznej na kierunkach związanych z dyscyplinami naukowymi.

Geneza Kolegium

Geneza Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej sięga początku lat 90 XX w., kiedy z inicjatywy prof. dr hab. Jerzego Hausnera powstał Samodzielny Zakład Gospodarki i Administracji Publicznej, w 1995 r. przekształcony w Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP).

Katedra koncentrowała się na kształceniu profesjonalnej kadry dla administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstw sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych. Na początku Katedra prowadziła działalność dydaktyczną na specjalności Gospodarka i administracja publiczna w ramach kierunku Ekonomia ówczesnego Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Po kilku latach, na podstawie autorskiego programu utworzony został kierunek studiów Gospodarka i administracja publiczna realizowany na studiach I i II stopnia, kolejno moduł Gospodarka i administracja publiczna na studiach doktoranckich.

Działalność naukowa Katedry oraz aktywność badawczo-wdrożeniowa utworzonej w 1997 r. Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie owocowały rozwojem współpracy Katedry z innymi środowiskami Uczelni, których zainteresowania naukowe oscylowały wokół zagadnień gospodarki i administracji publicznej, zarządzania publicznego, polityk publicznych i im pokrewnych.

Rozwój i integracja tego środowiska stanowiły przesłanki do wnioskowania o utworzenie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej. Proces tworzenia Wydziału został zainicjowany Zarządzeniem Rektora UEK nr R-201-37/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej (na podstawie opinii Senatu Uczelni), zmienionym Zarządzeniem Rektora UEK nr R-0201-1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. Rozpoczęcie działalności naukowo-dydaktycznej Wydziału nastąpiło w dniu 1 października 2016 r.

Pierwsze wybory do Rady Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej odbyły się wiosną 2016 roku.

W kadencji 2016-2020 funkcje dziekańskie w Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej sprawowali:

 • Dziekan – dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
 • Prodziekan – dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
 • Prodziekan – dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK Prodziekan ds. Nauki i Współpracy


Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej powstał w wyniku podziału Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i od dnia 1 października 2016 r. funkcjonował w strukturze 6 Katedr, w których funkcje kierownicze pełnili:

 • dr hab. Leszek Kusak, prof. UEK Katedra Filozofii,
 • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej,
 • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz Katedra Gospodarki Regionalnej,
 • prof. dr hab. Jacek Purchla Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej,
 • dr hab. Janusz Koczanowski, prof. UEK Katedra Prawa Publicznego,
 • prof. dr hab. Anna Karwińska Katedra Socjologii.


W ofercie dydaktycznej Wydziału znajdowały się wtedy następujące kierunki studiów:

 • Administracja (studia pierwszego stopnia),
 • Gospodarka i administracja publiczna (studia pierwszego i drugiego stopnia),
 • Gospodarka przestrzenna (studia pierwszego stopnia licencjackie, inżynierskie i studia drugiego stopnia),
 • Socjologia (studia pierwszego stopnia).


Na początku roku akademickiego 2016/2017 Wydział liczył ponad 80 pracowników naukowych, a na oferowanych w nim kierunkach studiowało 1700 studentów.

Potencjał oraz zamierzenia rozwojowe Wydziału znajdowały odzwierciedlenie w  Strategii na lata 2017-2024

Skip to content