Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Klasy patronackie

Warsztaty akademickie GAP w Twojej szkole

Zapraszamy do skorzystania z naszego otwartego programu dla szkół ponadgimnazjalnych, który prowadzą nasi najlepsi dydaktycy.

Zdając sobie sprawę z tego jak napięte są programy dydaktyczne, nie organizujemy spotkań  informacyjnych. Wpisujemy się w istniejący program nauczania (np. w  zajęcia z Podstaw przedsiębiorczości lub Wiedzy o społeczeństwie) prowadząc nowoczesne zajęcia akademickie na jednej lub kilku lekcjach.

Dzięki różnorodności zainteresowań naukowych naszych pracowników tematyka wykładów i warsztatów obejmuje zagadnienia z zakresu: ekonomii, filozofii, gospodarki przestrzennej, prawa, socjologii czy zarządzania.

Interesujemy się  najbardziej aktualną problematyką społeczno-gospodarczą, dzięki czemu możemy zaproponować uczniom dyskusję na temat np.: konieczności ograniczania swobód obywatelskich w obliczu zagrożeń terroryzmem, czy roli państwa w rozwiązaniu problemu nierentownych kopalni lub spłaty kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich lub propozycji władz Krakowa wprowadzenia płatnego parkowania na terenie całego miasta. Nasi wykładowcy często komentują bieżące wydarzenia w mediach i gotowi byliby moderować dyskusję uczniów na wybrane tematy.

Patronat UEK w Liceum Ogólnokształcącym w Piekarach

Współpraca pomiędzy naszą Uczelnią a Liceum Ogólnokształcącego im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w podkrakowskich Piekarach oficjalnie zapoczątkowana została w piątek 18 marca 2022 r.

Uroczystego podpisania umowy patronackiej w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dokonali: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK oraz Dyrektor Szkoły ks. mgr Zygmunt Robert Berdychowski CM. Gospodarzy reprezentowali również dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK oraz Dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK.

Patronat objął klasę o profilu ekonomiczno-turystycznym w LO w Piekarach, realizującej program rozszerzonej matematyki, geografii i języka angielskiego. Zgodnie z podpisanym porozumieniem od roku szkolnego 2022/2023 uruchomiony zostanie specjalny program edukacyjny przewidziany na czteroletni cykl kształcenia, obejmujący 10 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

Zajęcia wspierające dydaktykę prowadzone przez pracowników Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii dotyczyć będą problematyki szeroko pojętego ładu politycznego i społeczno-ekonomicznego świata.

Umowa patronacka przewiduje organizację zajęć zarówno na terenie Liceum, jak i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w tym uczestnictwo uczniów w aktywności Koła Nauk Politycznych „Homo Politicus” działającego przy Katedrze Nauk Politycznych.

Udział w zajęciach akademickich na UEK ma w założeniu pomóc w rozwoju z interesującego licealistów obszaru wiedzy, a także umożliwić zapoznanie ich z charakterem i specyfiką zajęć na wyższej uczelni ekonomicznej.

Zwieńczeniem zaangażowania uczniów LO w Piekarach we współpracę z naszą Uczelnią będzie otrzymanie przez nich certyfikatów uczestnictwa w programie.

Patronat UEK w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Umowa współpracy z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie została podpisana we wrześniu 2019 roku. Klasa została objęta patronatem Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej. 

Zajęcia dla uczniów w formie wykładów, warsztatów i zajęć projektowych prowadzą pracownicy Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich UEK. Oferta skierowana jest dla uczniów klas matematyczno-geograficznych z rozszerzonym językiem angielskim i obejmuje 30 godzin lekcyjnych podzielonych na bloki tematyczne:

  1. geografia ekonomiczna,
  2. geoinformatyka,
  3. ekonomia,
  4. urbanistyka i planowanie przestrzenne,
  5. partycypacja społeczna.

W ramach programu uczniowie mają okazję zapoznać się z najnowszymi technikami projektowania przestrzeni i przy ich użyciu stworzyć własny projekt zagospodarowania wybranego obszaru. Ponadto, biorą udział w szkoleniu z wykorzystania oprogramowania GIS w analizie danych przestrzennych. Najbardziej zaangażowani uczestnicy mogą również wziąć udział w międzynarodowych warsztatach urbanistyczno-architektonicznych organizowanych przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich UEK we współpracy z Uniwersytetem w Grenoble oraz Uniwersytetem w Ljubljanie.

Zajęcia odbywają się w większości na terenie Kampusu UEK w specjalistycznych laboratoriach komputerowych. Po zakończonym cyklu dydaktycznym uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w kursie i osiągnięte kompetencje.

Patronat UEK w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Krakowie

Program klasy patronackiej Instytutu Polityk Publicznych i Administracji Publicznej, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Krakowie został utworzony na mocy porozumienia podpisanego między Szkołą i Uczelnią w lipcu 2017 r. Program klasy patronackiej realizuje klasa II i III z rozszerzonym programem nauczania matematyki geografii i języka angielskiego. Zasadniczym elementem programu dydaktycznego jest realizowany przez wykładowców UEK dwuletni kurs akademicki obejmujący wykłady i konwersatoria w ramach czterech grup przedmiotów: 

  1. Państwo i administracja.
  2. Wprowadzenie do ekonomii sektora publicznego.
  3. Polityki publiczne.
  4. Zarządzanie publiczne. 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się z reguły na terenie kampusu UEK przy ul. Rakowickiej 16, gdzie obok zgłębiania tajników nauk o polityce i administracji, ekonomii, zarządzania i prawa, uczniowie zapoznają się ze zwyczajami akademickimi, a także mają okazję korzystać z zasobów Biblioteki UEK oraz uczestniczyć w ważnych wydarzeniach naukowych organizowanych przez UEK (m.in. Open Eyes Economy Summit). Program klasy patronackiej kończy się uzyskaniem certyfikatu ukończenia kursu.  Opiekunem klasy patronackiej ze strony UEK jest dr Tomasz Geodecki. W roku akademickim 2023/2024 zajęcia z wykładowcami naszej uczelni rozpoczęła już siódma grupa Nowodworczyków.

 

Skip to content