Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

W dniu 12.12. 2023 r. odbyło się seminarium dydaktyczno-naukowe pt.: Reforma planowania przestrzennego 2023 organizowane dla studentów kierunku Gospodarka przestrzenna. Głównym celem wydarzenia było przedstawienie zmian prawnych oraz ich konsekwencji w praktyce planowania regulacyjnego i strategicznego. Omawiane zmiany prawne dotyczyły nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym oraz o ustawy zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Wykład wprowadzający w tematykę seminarium wygłosił gość specjalny dr hab. Maciej Nowak, profesor ZUT, radca prawny, Kierownik Katedry Nieruchomości na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Członek KPZK PAN i Przewodniczący Zespołu Prawno-Urbanistycznego KPZK. W swoim referacie, prof. Maciej Nowak przedstawił m.in. kontekst oraz uwarunkowania nowelizacji ustawy oraz omówił zasadnicze zmiany w zakresie nowych aktów i narzędzi planistycznych. Zwrócił on również uwagę na nowe definicje ustawowe oraz nową strukturę planowania przestrzennego na poziomie lokalnym.

Następnie, temat założeń planu ogólnego który zastąpił studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przedstawił członek Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Kraków, mgr inż. arch. Tomasz Babicz. Omówił on zakres dokumentu czyli obligatoryjne i fakultatywne elementy planu ogólnego, uzasadnienie do projektu oraz relacje między planem ogólnym, planami miejscowymi i decyzjami o warunkach zabudowy.

W kolejnym wystąpieniu, członkini Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Kraków dr inż. arch. kraj. Agata Walczak zwróciła uwagę na zmiany w klasach i przeznaczeniach w akcie prawa – miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego co jest szczególnie ważnym aspektem praktyki projektowej.

Zmiany legislacyjne dotyczące ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziły nowy porządek prawny, który kreuje wyzwania w codziennej pracy planisty. Problemy praktyczne związane z opracowywaniem dokumentów planistycznych przedstawiła mgr Dorota Szlenk-Dziubek, kierownik Zespołu Planowania Przestrzennego i Komunikacji w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie. Dodatkowo, omówiła ona m.in. przepisy przejściowe w ujęciu praktycznym, wątpliwości co dalej z rozpoczętymi procedurami planistycznymi, kwestię cyfryzacji danych przestrzennych w dokumentach planistycznych, pozostałe zmiany w przepisach i ich wpływ na praktykę planistyczną oraz zmiany zakresu i formy konsultacje społeczne w procesie sporządzania dokumentów planistycznych po nowelizacji.

W drugiej części seminarium, która dotyczyła zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna i doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego – mgr inż. Piotr Windak jako podinspektor w Wydziale Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji, Referat Zarządzania Strategicznego Urzędu Miasta Krakowa, omówił nowe zasady polityki rozwoju gminy w świetle zmian prawnych w tym zakresie.

Następny prelegent prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich UEK, Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich UEK, Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, scharakteryzował nowy model struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategii rozwoju lokalnego. Jako współautor projektu Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050, Pan Profesor przedstawił przyjęte w dokumencie cele strategiczne rozwoju Krakowa w powiązaniu z ich przestrzennym wymiarem zawartym w modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej.

Referat podsumowujący omawiane zagadnienia pt.: Rola Strategii Rozwoju Gminy w strukturze dokumentów planistycznych wpływających na kształt polskiej przestrzeni wygłosił dr inż. arch. Marceli Łasocha, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Kraków, planista i pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Wskazał on na większą integrację celów strategicznych rozwoju gmin z wymiarem przestrzennym, dokumentami planistycznymi oraz przedstawił korzyści i wyzwania związane z tym nowym podejściem.

W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy Katedry Gospodarki Przestrzennej, Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego oraz studenci kierunku Gospodarka przestrzenna i Studia Miejskie.

Organizatorem wydarzenia byli pracownicy Katedry Gospodarki Przestrzennej – dr inż. arch. Dorota Jopek, dr inż. arch. kraj. Laura Kochel oraz dr inż. Artur Hołuj. 

Skip to content