Kontrast
  • English

  • Studia nad aktywnością etniczną Łemków, polskich Tatarów, Romów, Kaszubów, Karaimów i Ślązaków

    Ukazała się nowa publikacja pod redakcją Ewy Michny i Katarzyny Warmińskiej na temat mniejszości etnicznych w Polsce pt. Identity strategies of stateless minority groups in contemporary Poland” 2020, Springer.

    Książka przedstawia unikalny opis strategii tożsamościowych podejmowanych przez bezpaństwowe mniejszości etniczne w Polsce. Opisuje i analizuje politykę tożsamości realizowaną przez te podmioty, a ukierunkowaną na uzyskanie uznania ze strony państwa polskiego dla ich  odmiennego statusu w sferze symbolicznej i prawnej. Z jednej strony zawiera studia nad aktywnością etniczną Łemków, polskich Tatarów, Romów, Kaszubów, Karaimów i Ślązaków, co pozwala na uchwycenie niepowtarzalnego charakteru każdej z grup. Z drugiej,  umożliwia pokazanie  typowych  strategii dla etnicznych wspólnot bezpaństwowych, a realizowanych  w obszarze tożsamości i etniczności.

    Więcej informacji o książce: https://www.springer.com/gp/book/9783030415747