prof. dr hab. arch. Aleksander Noworól

22 Maj 2019

Habilitowany w naukach technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, specjalizuje się w zarządzaniu rozwojem terytorialnym. Praktyki zawodowe i edukację podyplomową odbywał we: Francji, Szwajcarii, Japonii, Wielkiej Brytanii, USA, Izraelu i Hiszpanii. W latach 1978-1998 był pracownikiem Politechniki Krakowskiej. Doktor nauk technicznych – od 1988. W okresie 1994-1998 – był dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu […]

dr Bianka Godlewska-Dzioboń

1 Kwiecień 2019

Absolwentka specjalności: rachunkowość na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2008-2018 pracownik Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, początkowo jako kierownik Biura Doskonalenia Zawodowego następnie jako pracownik naukowych. Od 2017 pracownik naukowy- dydaktyczny na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych a od 1.02.2019 asystent w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie […]

mgr Piotr Węgrzynowicz

11 Grudzień 2018

Główne zainteresowania badawcze: organizacja transportu w mieście, zrównoważony rozwój transportu, gospodarowanie przestrzenią wzdłuż ciągów transportowych. Praca magisterska o tytule „Wpływ inwestycji tramwajowej na strukturę przestrzenną i społeczno- gospodarczą Grenoble” nagrodzona w konkursie Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Komunikacji na Politechnice Krakowskiej. Od 2018 roku Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Praca doktorska o tytule: Kontekst krajobrazowy węzła kolejowego […]

dr Joanna Sanetra-Szeliga

5 Listopad 2018

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej UEK. Pracowniczka Międzynarodowego Centrum Kultury (zastępczyni kierownika Instytutu Dziedzictwa Europejskiego) i konsultantka w Ośrodku Statystyki Kultury Urzędu Statystycznego w Krakowie. Autorka, współautorka i redaktorka kilkudziesięciu artykułów i publikacji na temat polityki kulturalnej UE, Europejskich Stolic Kultury, roli kultury w rozwoju lokalnym oraz dialogu międzykulturowego. Uczestniczka […]

dr Aleksander Dańda

16 Kwiecień 2018

dr Paulina Śliz

20 Grudzień 2017

Asystent w Zakładzie Ekonomiki Regionu i Inżynierii Przestrzennej. Doktor nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, specjalność gospodarka wodno-ściekowa. Ukończyła również Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. Stypendystka Małopolskiej Fundacji Stypendialnej DOCTUS. Posiada kilkuletnie doświadczenie w praktyce zawodowej na stanowisku asystenta projektanta sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych. Zainteresowania dotyczą zagadnień oczyszczania ścieków, technologii […]

Kamila Pilch

11 Maj 2017

dr Magdalena Jelonek

19 Kwiecień 2017

Adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Szczególną uwagę w pracy naukowej i badawczej poświęca zagadnieniom związanym z: ewaluacja polityk publicznych, sektorem szkolnictwa wyższego, kapitałem ludzkim, jakością kształcenia oraz metodologią badań społecznych (np. badania sondażowe, badania kontrfaktyczne). Brała udział w wielu projektach badawczych, m. in. […]

dr Grzegorz Miś

19 Kwiecień 2017